BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowronek Bogusław (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
Title
W sieci znaków : pantekstualizm a edukacja
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 246-261, bibliogr. 33 poz.
Keyword
Socjologia kultury, Media, Rzeczywistość wirtualna, Analiza dyskursu
Sociology of culture, Media, Virtual reality, Discourse analysis
Note
streszcz.
Abstract
Tematem artykułu są działania dydaktyczne, które winny być podjęte w obliczu, powszechnych obecnie zjawisk, "tekstualizacji" kultury. Według autora, kategorie intertekstualizmu, intermedialności oraz dekonstrukcjonizmu stanowią pojęcia najbardziej adekwatne w diagnozie współczesności. W opisie dzisiejszych zjawisk kulturowych przywołane zostały także koncepcje " rozumu transwersalnego " W. Welscha oraz " kłączy" G. Deleuze'a. Autor zaznacza, iż główne znamiona ponowoczesnego świata (pluralizm znaczeń, nomadyzm użytkowników, transgresje tożsamości) wzbudzają wielokrotnie niepewność oraz lęk wśród pedagogów. Przeciwdziałaniem miałaby być krytyczna analiza dyskursu, rozumiana jako proces określania sił dyskursywnych "zawłaszczających" teksty kultury. Krytyczna analiza dyskursu prowadzona w szkole służyłaby również intelektualizacji procesów odbioru, czyli stworzeniu płaszczyzny dydaktycznej "metarejleksji". (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Banasiak В., Filozofia końca filozofii. Dekonstrukcja Jacąuesa Derridy, Warszawa 1995.
 2. Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.), R. Nycz, Kraków 1996.
 3. Bourdieu P., Passeron J.-C, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 1990.
 4. Dąbrowski M., Postmodernizm: Myśl i tekst, Kraków 2000.
 5. Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja między kulturowa, Warszawa 1998.
 6. Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995.
 7. Lemert Ch.C, Gillan G., Michel Foucault. Teoria społeczna i transgresja, Warszawa-Wrocław 1999.
 8. Geertz С, О gatunkach zmąconych (nowe konfiguracje myśli społecznej), [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, (red.), R. Nycz, Kraków 1996.
 9. Gołębiewska M., Homo aestheticus - swobodnie wynaleziony znak, [w:] Estetyczne przestrzenie współczesności, (red.), A. Zaidler-Janiszewska, Warszawa 1996.
 10. Gwóźdź A., Interfejsy widzialności [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, (red.), A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
 11. Jacyno M, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre'a Bourdieu, Warszawa 1997.
 12. Jakubowska M., Teoria kina Gillesa Deleuze'a, Kraków, 2003.
 13. Kluszczyński R.W., Film, wideo, multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002.
 14. Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.
 15. Kłakówna Z.A., Przymus i wolność. Projektowanie procesu kształcenia kulturowej kompetencji, Kraków 2003.
 16. Kwiatkowska-Rataj czak M., Wysłouch S. (red.), Konteksty polonistycznej edukacji, Poznań 1998.
 17. Marzec J., Dyskurs, tekst, narracja. Szkice o kulturze ponowoczesnej, Kraków 2002.
 18. Marzec J., Tekstualizacja kultury: interpretacyjny poligon tekstu kultury, [w:] Marzec, ibidem.
 19. MelosikZ., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja - migotanie znaczeń, Kraków 1998.
 20. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza. Teksty kulturowe jako (kon)teksty pedagogiczne, Poznań 1996.
 21. Miczka T., G lokalizacyjne i multimedialne horyzonty współczesnej edukacji, [w:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria - praktyka - oddziaływanie, (red.), M. Sokołowski, Olsztyn 2003.
 22. Miczka Т., О zmianie zachowań komunikacyjnych. Konsumenci w nowych sytuacjach komunikacyjnych, Katowice 2002.
 23. Nycz R., Dekonstrukcjonizm w teorii literatury, [w:] tegoż: Tekstowy świat. Postrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 2000.
 24. Ogonowska A., Gry intertekstualne w kinie współczesnym, [w:] tejże: Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym, Kraków 2004.
 25. Ogonowska A., Przemoc ikoniczna. Zarys wykładu, Kraków 2004.
 26. Piotrowska M., Teleteoria: projekt postmodernistycznego nauczania w epoce przekaźników elektronicznych, [w:] Media i edukacja w globalizującym się świecie. Teoria - praktyka - oddziaływanie, (red.), M. Sokołowski, Olsztyn 2003.
 27. Skowronek В., "Во głupich filmów się wcale fajnie nie ogląda". Odbiór kina popularnego przez młodzież, [w:] Relacje między kulturą wysoką a popularną w literaturze, języku i edukacji (tom pokonferencyjny), Lublin 2004 (w druku).
 28. Szkudlarek T. (red.), Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza, Kraków 1995.
 29. Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999.
 30. Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 1993.
 31. Wiek ekranów. Przestrzenie kultury widzenia, (red.), A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.
 32. Wilkoszewska K., Prefiksy w roli wyznaczników współczesności, [w:] Intermedialność w kulturze końca XXwieku, (red.), A. Gwóźdź, S. Krzemień-Ojak, Białystok 1998.
 33. Zaidler-Janiszewska A. (red.), Problemy ponowoczesnej pluralizacj i kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, cz. I, Poznań 1998.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu