BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sidorkiewicz Krzysztof (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu)
Title
Budowa społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie współpracy transgranicznej : szanse i zagrożenia
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2006, nr 4, s. 73-93
Keyword
Społeczeństwo obywatelskie, Region przygraniczny, Współpraca regionów przygranicznych, Współpraca gospodarcza
Civic society, Border areas, Region cross-border cooperation, Economic cooperation
Country
Obwód Kaliningradzki, Federacja Rosyjska, Polska
Russian Federation, Poland
Abstract
Zaprezentowano genezę polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej. Przedstawiono zmianę geopolitycznej roli Obwodu Kaliningradzkiego. Omówiono przykład i efekty działań obywatelskich w ramach współpracy transgranicznej (program Forum Przyjaznego Sąsiedztwa - FPS).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Anisiewicz R., Współpraca transgraniczna pomiędzy województwem pomorskim, warmińsko-mazurskim a obwodem kaliningradzkim w świetle zawartych umów [w:] T. Palmowski, Rozwój regionalny na obszarze transgranicznym północno-wschodniej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, Wydawnictwo "Bernardium", Gdynia-Pelplin 2004.
 2. Bardach J., Naród polityczny i jego przemiany (1493-1993), [w:] Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacja (1493-1993), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1995.
 3. Chełminiak M., Zmiana geopolitycznej roli Obwodu Kaliningradzkiego na przełomie XX i XXI w. i implikacje dla polskiej polityki wschodniej, [w:] B. Plawgo, Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom I, Libra, Białystok 2005.
 4. Chudziński M., Ruszewski J., Aktywność obywatelska jako szansa rozwoju społeczności lokalnej, [w:] B. Plawgo, Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom II, Libra, Białystok 2005.
 5. Człowiek jako obywatel, red. M. Szyszkowska, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1995.
 6. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności, Czytelnik, Warszawa 1993.
 7. Forum Przyjaznego Sąsiedztwa "Pozarządowiec", nr 3/2003.
 8. Jachimowicz A., Program Forum Przyjaznego Sąsiedztwa, [w:] Materiały Konferencyjne. Międzynarodowa Konferencja "W stronę przyszłości" Elbląg 14-15 października 2004.
 9. Jóźwiak G., Współpraca transgraniczna Obwodu Kaliningradzkiego i regionów Polski północno-wschodniej w latach 1992-1998, [w:] K. Gomółka, Problemy transformacji gospodarczej w Estonii, Litwie, Ukrainie, Białorusi i Federacji Rosyjskiej w latach dziewiędziesiątych XX wieku. Inwestycje - Handel - Współpraca, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 10. Kłusak M., Strategia w polityce. Przestrzeń publiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 11. Kowalewski Z., Społeczeństwo obywatelskie w doświadczeniu historycznym, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1991.
 12. Kulesza E., RomanowskaE., Samojłowicz B., Współpraca organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego z obwodem kaliningradzkim.
 13. Kurczewska J., Staszyńska K., Bojar H., Uczestnicy życia publicznego, [w:] A. Rychard, M. Federowicz, Społeczeństwo w transformacji. Ekspertyzy i studia.
 14. Locke J., Dwa traktaty o rządzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 15. Modrzejewski A.K., Wykorzystanie administracyjno-prawnych instrumentów w realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, [w:] B. Plawgo, Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom I, Libra, Białystok 2005.
 16. Modzelewski W.T., Współpraca na pograniczu polsko-rosyjskim - wybrane aspekty, [w:] B. Plawgo, Czynniki rozwoju regionalnego Polski północno-wschodniej, tom II, Libra, Białystok 2005.
 17. Ostrom V., Federalizm amerykański. Tworzenie społeczeństwa samorządowego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa-Olsztyn 1994.
 18. Pangle T.L., Uszlachetnienie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
 19. Polsko-rosyjska współpraca transgraniczna. Raport, red. E. Romanowska, B. Samojłowicz, Wspólnota Kulturowa "Borussia", Olsztyn 2004.
 20. Romanowska E., Samojłowicz B., Taki był początek, "Forum Przyjaznego Sąsiedztwa", nr 1/2003.
 21. Rousseau J.J., Umowa społeczna, [w:] J. Justyński, Wybór tekstów źródłowych z historii doktryn polityczno prawnych, TNOiK, Toruń 1994.
 22. Sidorkiewicz K., Forum Przyjaznego Sąsiedztwa jako przykład transgranicznej współpracy regionalnej.
 23. Szacki J., Liberalizm po komunizmie, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1994.
 24. Taylor Ch., Polityka liberalna a sfera publiczna, [w:] M. Król, A. Smolar, Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1996.
 25. Tucholska A., Prawnoinstytucjonalne uwarunkowania współpracy transgranicznej w świetle ustawodawstwa polskiego i obowiązujących norm prawa międzynarodowego z uwzględnieniem sytuacji na pograniczu polsko-niemieckim, [w:] G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Kasprzyk, Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej: doświadczenia polsko-niemieckie, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004.
 26. Waldziński D., Miejsce i rola samorządów lokalnych w polskiej polityce morskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1999.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu