BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizerka Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Opcje rzeczywiste (rzeczowe, realne) jako metoda oceny efektywności inwestycji w warunkach niepewności (ryzyka)
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Instrumenty pochodne w globalnej gospodarce, 2010, nr 4, 30 s., tab., wykr., schematy, bibliogr. 39 poz.
Keyword
Opcje rzeczywiste, Ocena efektywności inwestycji, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje rzeczowe
Real options, Evaluation of investment efficiency, Investment risk, Real investments
Abstract
Za główny cel artykułu należy uznać przedstawienie podejścia opcyjnego i uzasadnienie jego zastosowania do oceny efektywności inwestycji rzeczowych. Część pierwsza została poświęcona ogólnej charakterystyce podejścia opcyjnego, w tym omówieniu słabości metod klasycznych opartych na oczekiwanych, zdyskontowanych przepływach pieniężnych, uzasadnieniu analogii między opcjami finansowymi a projektami inwetycyjnymi oraz prezentacji nowego miernika efektywności inwestycji - rozszerzonej wartości zaktualizowanej netto. W części drugiej omówiono różne rodzaje zidentyfikowanych opcji rzeczywistych. Część trzecia dotyczy wyceny tych opcji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Amram M., Kulatilaka N. [1999], Real Options. Managing Strategic lnvestment in an Uncertain World, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 2. Borison A. (2003], Real Options Analysis: Where are the Emperors Clothes?, referat wygłoszony na siódmej konferencji "Real Options Theory Meets Practice", Washington DC.
 3. Brealey R.A., Myers S.C. (1999], Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Brennan M. J., Schwartz E.S. (1 985], Evaluating Natural Resource lnvestments, Journal of Business, 58 (2).
 5. Buckley A. (2002], Inwestycje zagraniczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997], Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG PRESS, Warszawa.
 7. Copeland T., Antikarov V (2001), Real Options A Practitioner Guide, Texere, London, New York.
 8. Copeland T., Keenan R (1998], How Much is Flexibility Worth?, The McKinsey Quarterly, 2.
 9. Copeland T., Weston J.F. (1982], A Notę on the Evaluation of Cancellable Operating Leases, Financial Management, 11.
 10. Copeland T., Weston J.F., Shastri K. (2004], Financial Theory and Corporate Policy, Addison - Wesley Publishing Company.
 11. Damodaran A. (2005], The Promise and Peril of Real Options, NYU Working Paper, S-DRP-05-02, New York.
 12. Dias M.A.G. (2001], lnvestment in Information for Oil Field Development Using Evolutionary Approach with Monte Carlo Simulation, referat wygłoszony na piątej międzynarodowej konferencji "Real Options -Theory Meets Practice", University of California, Los Angeles.
 13. Dias M.A.G. (2010], Real Options Tutorial - Theory of Valuation, http://www.puc-rio. br/marco. ind/tutor_2. html#Theory°/o20of°/o20Valuation.
 14. Dixit A. K., Pindyck R.S. (1995], The Options Approach to Capital lnvestment, Harvard Business Review, May-June.
 15. Dixit A.K., Pindyck R.S. (1999], lnvestment Under Uncertainty, Princeton University Press.
 16. Gajdka J. (2002], Szacowanie wartości aktywów i pasywów spółki a modele wyceny opcji, Przegląd Organizacji, 5.
 17. Jajuga T (2000], Opcja rzeczowa - nowy instrument pochodny, czy przełom w zarządzaniu finansami, Rynek Terminowy, 9 (3).
 18. Kulatilaka N. [1993), The Value of Flexibility: The Case of Dual-Fuel Industrial Steam Boiler, Financial Management, Autumn.
 19. Kulatilaka N., Trigeorgis L. [2001], The General Flexibility to Switch, w: E.S. Schwartz, L. Trigeorgis (red.), Real Options and lnvestment under Uncertainty, MIT Press, Cambridge, Mass.
 20. Kuziak K. (2001), Koncepcja arbitrażu w ustalaniu ceny instrumentów pochodnych, Rynek Terminowy, 1 3 (3).
 21. Luehrman TA. (1998), Strategy as a Portfolio of Real Options, Harvard Business Review, September-October.
 22. McDonald R., Siegel D. (1986), The Value of Waiting to lnvest, Quarterly Journal of Economics, 101 (November).
 23. Micalizzi A., Trigeorgis L. (1999), Project Evaluation, Strategy and Real Options, w: L Trigeorgis (red.), Real Options and Business Strategy Risk Books, London.
 24. Mizerka J. (2005), Opcje w finansowej ocenie efektywności inwestycji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 25. Mizerka J., Surma J. (2000), Finansowa ocena projektu inwestycyjnego z wykorzystaniem opcji rzeczywistych. Studium przypadku, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1.
 26. Modigliani F , Miller M. H. (1958), The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of lnvestment, American Economic Review, 48 (June).
 27. Mun J. (2002), Real Options Analysis Tools and Techniques for Valuing Strategic lnvestments and Decisions, J.Wiley S. Sons, Hoboken, New Jersey.
 28. Myers S.C., Majd S. (2001), Abandonment Value and Project Life, w: E.S. Schwartz, L Trigeorgis (red.), Real Options and lnvestment under Uncertainty, MIT Press, Cambridge, Mass.
 29. Paddock J. L., Siegel D. R., Smith J. L (1 988), Option Valuation of Claims on Real Assets: The Case of Offshore Petroleum Leases, Ouarterly Journal of Economics, 103 (3).
 30. Pawlina G. (2003), Opcje rzeczowe a NPV, Rynek Terminowy, 22 (4).
 31. Rogowski W., red. (2008), Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 32. Smit H.T.J., Trigeorgis L. (1999), Growth Options, Competition and Strategy. An Answer to the Market Valuation Puzzle?, w: L. Trigeorgis (red.), Real Options and Business Strategy, Risk Books, London.
 33. Triantis A., Borison A. (2001), Real Options: State of Practice, Journal of Applied Corporate Finance, 14 (2), Summer.
 34. Trigeorgis L. (1996), Real Options - Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 35. Varian H.R. (1987), The Arbitrage Principle in Financial Economics, Economic Perspectives, 1 (2).
 36. Weeds H. (2002), Real Options and Game Theory: When should Real Options Valuation be applied?, referat wygłoszony na szóstej międzynarodowej konferencji "Real Options -Theory Meets Practice", Paphos.
 37. Wiśniewski T, Zarzecki D., Byrka-Kita K., Kisielewska M. (2004), lnvestment Appraisal Practice in Poland, w: D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami - finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 38. Wiśniewski T (2008), Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 39. Ziarkowski R. (2004), Opcje rzeczowe oraz ich zastosowanie w formułowaniu i ocenie projektów inwestycyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu