BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw
Changes in the Value Systems of Polish Companies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 29-38, rys., tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, System wartości, Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo
Human Resources Management (HRM), Value system, Organisational culture, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje zagadnienie wartości organizacyjnych wskazując na ich rolę w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw. Prowadzone rozważania koncentrują się na przyczynach i kierunkach przeobrażeń systemu wartości polskich przedsiębiorstw, a ich podstawę stanowią wyniki badań empirycznych. Pozwalają one wnioskować o dalszych kierunkach rozwoju systemu wartości oraz o doborze narzędzi pomocnych w jego utrwalaniu. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the problem of organizational values, pointing to their role in the process of company operations. Considerations focus on the reasons and directions of transformations in the value systems of Polish companies and are based on empirical research. They allow conclusions as to further directions in value system development and the selection of tools helpful in making them permanent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ashkanasy N.M., Wilderom C.P.M., Peterson M.F. (2000), Handbook of Organizational Culture and Climate, Sage Publications Inc., California.
 2. Bieniok H., red. (2004), Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
 3. Blanchard K., O'Connor M. (1997), Zarządzanie poprzez wartości, Studio Emka, Warszawa.
 4. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 5. Brown A. (1998), Organizational Culture, Pitman Publishing, London.
 6. Czerska M. (2004), Zgodność rzeczywistej kultury w organizacjach gospodarczych z wymogami strategii, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, Wrocław.
 7. Fook N., Watson T.J. (1992), Culture, Environment and Survival in Further Education Colleges. Paper given to the British Academy of Management Annual Conference, wrzesień.
 8. Gesteland R. (2000), Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Glińska-Neweś A. (2001), Tendencje w ewolucji kultur organizacyjnych polskich przedsiębiorstw na tle wyzwań globalizującego się otoczenia, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 10. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998), Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 11. Harrisom L.E., Huntington S.P. red. (2003), Kultura ma znaczenie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.
 12. Hofstede G. (1980), Culture's Consequences: International Differences in work related values, Sage, Beverly Hills, London.
 13. Martyniak Z., red. (1998), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 14. Mole J. (2000), W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 15. Pocztowski A., Buchelt B. (2008), Trends and Issues in Human Resource Management in Polish Companies, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1.
 16. Schein E. (1984), Coming to a New Awareness of Organizational Culture, "Sloan Management Review", zima.
 17. Sikorski Cz. (1992), Między rynkiem a centralnym planowaniem. Polski kierownik - jaki jest? Jaki być powinien? EKORNO, Łódź.
 18. Sitko-Lutek A. (2004), Kulturowe uwarunkowania doskonalenia menedżerów, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 19. Stachowicz-Stanusch A. (2004), Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 20. Stan kapitału ludzkiego w Polsce w 2008 r., Raport Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, http://www.rynekpracy.pl/pliki/pdf/14.pdf
 21. Stańczyk S., Stańczyk-Hugiet E. (2007), Strategia wiedzy - kultura wiedzy, "Organizacja i Kierowanie", nr 2.
 22. Sułkowski Ł. (2008), Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 23. Trendy HRM w Polsce (2009), raport firmy Deloitte, materiał powielany Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu