BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdziewicz Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Title
Współczesne kariery zawodowe : od modelu biurokratycznego do przedsiębiorczego
Modern Career Models : From Bureaucracy to Entrepreneurship
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 39-56, rys., tab., bibliogr. 61 poz.
Keyword
Kariera zawodowa, Sukces zawodowy, Informatycy, Typy karier
Professional career, Career success, Computer scientists, Types of careers
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeobrażenia zachodzące we współczesnej gospodarce powodują m.in. głębokie zmiany modeli i mechanizmów realizowania karier zawodowych. Tradycyjny typ kariery zawodowej realizowany był w ramach jednej (lub niewielu) organizacji, a strategia karierowa była oparta na modelu biurokratycznym i polegała na spełnianiu przez jednostkę odgórnie zdefiniowanych formalnych wymogów awansu stanowiskowego. Współcześnie kształtuje się nowy typ kariery zawodowej. Ich trajektorie zawierają wiele tranzycji międzyorganizacyjnych, a także tranzycji do nowych specjalności i form zatrudnienia. Badania przeprowadzone wśród polskich informatyków wykazały, że w tej grupie zawodowej kariery nowego typu są realizowane przede wszystkim przez najmłodsze generacje specjalistów. Można się jednak spodziewać, że w najbliższych latach nowe wzory karier zawodowych będą się upowszechniać i gruntować nie tylko wśród polskich specjalistów IT , ale procesy te stopniowo obejmować będą także inne zawodowe rynki pracy. Niewątpliwie zjawisko to będzie stanowiło trudne wyzwanie dla organizacji XXI wieku. (abstrakt oryginalny)

The traditional career develops within one or several organizations. On the other hand, trajectories of a new type of career involve many transitions between organizations, as well as transitions to new specializations and forms of employment (i.e. boundaryless careers). As demonstrated by surveys conducted among Polish IT specialists, in the case of this group of professionals, the new-type careers are primarily pursued by the younger generations of specialists. Nevertheless, this new approach can be expected to spread and consolidate over upcoming years not only among Polish IT specialists, but also in other job markets. This phenomenon will undoubtedly pose a difficult challenge for organizations in the twenty-first century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altman B.W, Post J.E. (1996), Beyond the social contract: an analysis of the executive view at 25 larger companies, [w:] D.T. Hall (red.), The career is dead. Long live the career, Jossey-Bass, San Francisco.
 2. Arthur M.B., Claman P.H., DeFillippi R. (1995), Intelligent enterprise, intelligent career, "Academy of Management Executive", vol. 9, nr 4.
 3. Arthur M.B. (1994), The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry, "Journal of Organizational Behavior", vol. 15, nr 4.
 4. Arthur M.B., Rousseau D.M. (1996), The boundaryless career as a new employment principle, [w:] M.B. Arthur, D.M. Rousseau (red.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, New York/Oxford.
 5. Baker T., Aldrich H.E. (1996), Prometheus stretches: building identity and cumulative knowledge in multiemployer careers, [w:] Arthur M.B., Rousseau D.M. (red.), The boundaryless career, Oxford University Press, New York/Oxford.
 6. Baruch Y. (1999), Integrated career systems for the 2000s, "International Journal of Manpower", vol. 20, nr 7.
 7. Bateson M.C. (1999), Peripheral visions: learning along the way, Harper Collins, New York.
 8. Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Bridges W. (1994), Job shift: How to prosper in a world without jobs, Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 10. Briscoe J.P., Hall D.T. (2002), The protean orientation: Creating the adaptable workforce necessary for flexibility and speed, "Annual Meeting of the Academy of Management", lipiec 13, Denver.
 11. Cappelli P. (1999), Career jobs are dead, "California Management Review", nr 42 (1).
 12. Cawsey T., Deszca G., Mazerolle M. (1995), The portfolio career as a response to a changing job market, "Journal of Career Planning and Employment", vol. 56, nr 1.
 13. Cohen L., Mallon M. (1999), The transition from managerial career to portfolio career: perceptions of boundarylessness, "Work Employment and Society", vol. 42, nr 1.
 14. Colakoglu S.N. (2005), The relationship between career boundarylessness and individual well-being: a contingency approach, Drexel University, Philadelphia.
 15. Crocitto M. (1998), The boundaryless career: a new employment principle for a new organisational era, "Academy of Management Review", nr 23 (1).
 16. Dany F., Mallon M., Arthur M.B. (2003), The odyssey of career and the opportunity for international comparison, "International Journal of Human Resource Management", nr 14 (5).
 17. DeFillippi R.J., Arthur M.B. (1994), The boundaryless career: a competency-based perspective, "Journal of Organizational Behavior", vol. 15, nr 4.
 18. DeFillippi R.J., Arthur M.B. (1996), Boundaryless contexts and careers: a competency-based perspective, [w:] Arthur M.B., Rousseau D.M. (red.), The boundaryless career, Oxford University Press, New York/Oxford.
 19. Dolan S.L., Schuler R.S. (1994), Human resources management. The Canadian dynamic, Nelson Canada, Ontario, Scarborough.
 20. du Gay P. (1996), Consumption and identity at work, Sage Communications, London.
 21. Dyer S., Humphries M. (2002), Normalising workplace change through contemporary career discourse, "Australian e-Journal for the Advancement of Mental Health (AeJAMH)", vol. 1, z. 3.
 22. Finn D. (2000), From full employment to employability: a new deal for Britain's unemployed?, "International Journal of Manpower", nr 21 (5).
 23. Fourier A., Sels L., Verbruggen M. (2005), Career counseling in the new career era: a study about the influence of career types, career satisfaction and career management on the need for career counseling, Social Science Research Network, Working Paper Series.
 24. Fugate M., Kinicki A.J., Ashforth B.E. (2004), Employability: a psycho - social construct, its dimensions and applications, "Journal of Vocational Behavior", nr 65 (1).
 25. Ginn M.E., Underpinning professional career development through a systems analysis methodology, "Socio-Economic Planning Sciences", 1998, vol. 32, nr 1.
 26. Gratton L., Zaleska K.J., de Menezes L.M. (2002), The rhetoric and reality of the "new careers", Paper prepared for the Harvard Business School Conference, "Career Evolution", London.
 27. Hakim C. (1994), We are all self-employed: The new social contract for working in a changed world, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco.
 28. Hall D.T. (1996), Career is dead, long live the career, Jossey Bass, San Francisco.
 29. Hall D.T., Moss J.E. (1998), The new protean career contract: helping organizations and employees adapt, Organizational Dynamics, vol. 26, nr 3.
 30. Hall D.T. (2004), The protean career: a quarter century journey, Journal of Vocational Behavior, vol. 65, nr 1.
 31. Hall D.T. (1986), Breaking career routines: Midcareer choice and identity development, [w:] Hall D.T. i in. (red.), Career development in organizations, Jossey-Bass, San Francisco.
 32. Hecksher C. (1995), White-collar blues: management loyalties in an age of restructuring, Basic Books, New York.
 33. Helgesen S. (2001), Thriving in 24/7: Six Strategies for Taming the New World of Work, The Free Press, New York.
 34. Heriot P., Pemberton C. (1996), Contracting careers, "Human Relations", 1996, nr 49 (6).
 35. Ibarra H., Linebeck K. (2005), What's your story?, "Harvard Business Review", nr 42 (1).
 36. Iellatchitch A., Mayrhofer W., Meyer M. (2001), The Field of Career. Towards a New Theoretical Perspective, European Organisation Studies Group (EOSG), 17th colloquium "The Odyssey of Organising", Lyon.
 37. Inkson K., Heising A., Rousseau D.M. (2001), The interim manager: prototype of the 21st-century worker?, "Human Relations", vol. 54.
 38. Kanter R.M. (1998), Pozyskiwanie ludzi do organizacji przyszłości, [w:] Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa.
 39. Lanthaler W., Zugmann J. (2000), Akcja JA. Nowy sposób myślenia o karierze, Twigger, Warszawa.
 40. Lichtenstein B.M.B., Ogilvie J.R., Mendenhall M. (2002), Non - linear dynamics in entrepreneurial and management careers, "Management", nr 5 (1).
 41. Littleton S.M., Arthur M.B., Rousseau D.M. (2000), The future of boundaryless careers, [w:] Collin A., Young R.A. (red.), The future of career, Cambridge University Press, Cambridge.
 42. Maguire H. (2002), Psychological contracts: are they stall relevant?, Career Development International, vol. 7, nr 3.
 43. Mainiero L.A., Sullivan S.E. (2005), Kaleidoscope career: an alternative explanation for the "opt - out" revolution, "Academy of Management Executive", vol. 19, nr 1.
 44. McArdle S., Waters L., Briscoe J.P., Hall D.T. (2007), Employability during unemployment: adaptability, career identity and human and social capital, "Journal of Vocational Behavior", nr 71.
 45. McKee-Ryan F.M., Song Z., Wanberg C.R., Kinicki A.J. (2005), Psychological and physical well-being during unemployment: a meta-analytic study, "Journal of Applied Psychology", nr 90 (1).
 46. Mirvis P.H., Hall D.T. (1996), Psychological success and the boundaryless career, [w:] Arthur M.B., Rousseau D.M. (red.), The boundaryless career: A new employment principle for a new organizational era, Oxford University Press, New York/Oxford.
 47. Nijhof W.J. (2005), Lifelong learning as a European skill formation policy, "Human Resource Development Review", vol. 4, nr 4.
 48. Noon M., Blyton P. (2002), The realities of work, Palgrave, New York.
 49. O'Mahony S., Bechky B.A. (2006), Stretchwork: managing the career progression paradox in external labor markets, "Academy of Management Journal", vol. 49, nr 5.
 50. Peiperl M.A., Baruch Y. (1997), Back to square zero: the post-corporate career, "Organisational Dynamics", vol. 25, nr 4.
 51. Peters T.J. (1997), The Brand Called You, Fast Company, sierpień/wrzesień.
 52. Raemdonck I. (2006), Self-directedness in learning and career process. A study in lower-qualified employees in Flanders, Universiteit Gent.
 53. Rousseau D.M. (2000), Psychological Contract Inventory. Technical Report, Heinz School of Public Policy and Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
 54. Stewart T.A. (1998), A new way to think about employees, "Fortune", 13 kwiecień - 11 maj.
 55. Sturges J., Conway N., Guest D., Liefooghe A. (2008), Managing the career deal: The psychological contract as a framework for understanding career management, organizational commitment and work behavior, "Journal of Organizational Behavior", vol. 26, z. 7.
 56. Sullivan S.E. (1999), The changing nature of careers: a review and research agenda, "Journal of Management", vol. 25, nr 3.
 57. Sullivan S.E ., Emerson R. (2000), Recommendations for successfully navigating the boundaryless career: from theory to practice, Bowling Green State University, Bowling Green.
 58. Truty D. (2003), Challenging the lure of protean career, paper presented at the Midwest Research to Practice Conference in Adult, Continuing and Community Education, The Ohio State University, Columbus.
 59. Watts A.G. (1996), Careerquake: Policy Support for Self- managed Careers, Demos, London.
 60. Weick K.E. (1996), Enactment and the boundaryless career: organizing as we work, [in:] Arthur M.B., Rousseau D.M. (red.), The Boundaryless career, Oxford University Press, New York/Oxford.
 61. Young R.A., Collin A. (2000), Introduction: framing the future of career, [w:] Collin A., Young R.A. (red.), The future of career, Cambridge University Press, Cambridge.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu