BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejdys Joanna (Politechnika Białostocka)
Title
Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania
Advantages and Disadvantages of Management System Normalization
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 67-80, tab., bibliogr. 27 poz.
Keyword
Normalizacja, Systemy zarządzania, Zarządzanie jakością, Zarządzanie bezpieczeństwem, Zarządzanie środowiskiem
Normalization, Management system, Quality management, Safety management, Environmental management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaprezentowano wyniki badań własnych, w oparciu o studia przypadków (casy studies) zrealizowane w pięciu przedsiębiorstwach posiadających zintegrowany system zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bhp. Celem badań było zidentyfikowanie mocnych i słabych stron znormalizowanego podejścia do zarządzania. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano kierunki doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of the research conducted by the author on the basis of case studies conducted in five companies with their own integrated systems of quality management, environmental management, and occupational health and safety management. The purpose of the research was to identify strong and weak points of the normalized approach to management. Directions for improving the normalized management systems are suggested on the basis of the received results. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babakri K.A., Bennett R.A., Franchetti M. (2003), Critical factors for implementing ISO 14001 standard in United States industrial companies, "Journal of Cleaner Production", vol. 11, nr 7, s. 749-752.
 2. Berkhout F., Azzone G., Carlens J., Hertin J. i in. (2001), MEPI - measuring the environmental performance of industry. Final report. EC environment and Climate Research Programme Research Theme 4. Human Dimensions of Environmental Change Contract no. ENV4-CT97-0655, 2001 [Document elektroniczny]. Tryb dostępu: [http://www.sussex.ac.uk/Units/spru/mepi/outputs] - data wejścia 04-2009.
 3. Brown A. (1994), The Quality Management Research Unit Industry experience with ISO 9000. Second National Research Conference on Quality Management, Monash Mt. Eliza Business School.
 4. Bugdol M. (2008), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 5. Glaser B., Strauss A.L. (1967), Discovery the Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Chicago, Aldine.
 6. Hamrol A. (2008), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Hillary R. (2004), Environmental management systems and the smaller enterprise, "Journal of Cleaner Production", vol. 12, nr 6, s. 561-569.
 8. Juran J.M. (1974), Quality Control Handbook, McGraw-Hill, New York.
 9. Juran J.M. (1989), Juran on Leadership for Quality, Free Press, New York.
 10. Kafel P., Sikora T., Salerno-Kochan M. (2004), Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653.
 11. Konecki K. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Krut R., Gleckman H. (1998), ISO 14001: a missed opportunity for global sustainable industrial development, Earthscal, London.
 13. Llomaki M., Melanin M. (2001), Waste minimization in small land medium-sized enterprises - do environmental management systems help?, "Journal of Cleaner Production", vol. 9, nr 3, s. 209-217.
 14. Martin P., Turner B. (1986), Grounded Theory and Organizational Research, "The Journal of Applied Behavioral Science", vol. 22, kwiecień, s. 141-157.
 15. Piasecka A. (2001), Efekty wdrożenia certyfikowanego systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie, [w:] Skrzypek E. (red.), Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 16. PN-EN 45020 (2007), Normalizacja i dziedziny związane. Terminologia ogólna, PKN, Warszawa.
 17. PN-EN ISO 9000 (2006), Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 18. Poksinska B., Dahlgaard J.J., Eklund J. (2003), Implementing ISO 14000 in Sweden: motives, benefits and comparisons with ISO 9000, "The International Journal of Quality and Reliability Management", vol. 20, nr 5, s. 585-606.
 19. Quazi H.A., Jacobs R.L. (2004), Impact of ISO 9000 certification on training and development activities: an exploratory study, "The International Journal of Quality and Reliability Management", vol. 21 (4/5), s. 497-518.
 20. Rondinelli D.A., Vastad G. (2000), Panacea common sense or just a label? The value of ISO 14001 environmental management systems, "European Management Journal", vol. 18, nr 5, s. 499-510.
 21. Seiffert M.E.B. (2008), Environmental impact evaluation using a cooperative model for implementing EMS (ISO 14001) in small and medium-sized enterprises, "Journal of Cleaner Production", vol. 16, nr 14, s. 1447-1461.
 22. Silverman D. (2008), Prowadzenie badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Sroufe R., Curkovic S. (2008), An examination of ISO 9000:2000 and supply chain quality assurance, "Journal of Operations Management", vol. 26, nr 4, s. 503-520.
 24. Strauss A.L., Corbin J. (1987), Grounded Theory in Practice, Thousand Oaks, Sage.
 25. The ISO System. Trusted Partner (2008) "Annual Report" 2007, ISO Central Secretariat, Geneva.
 26. Turner B. (1983), The Use of Grounded Theory for the Qualitative Analysis of Organizational Behavior, "Journal of Management Studies", vol. 20.
 27. Urbaniak M. (2006), Bariery związane z wdrażaniem systemów zarządzania, "Problemy Jakości", nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu