BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie)
Title
Tendencje zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL
Change Trends in Human Resource Management in Light of Experience Provided by the Human Resource Management Leader Competition
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 81-88, tab., wykr.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Funkcja personalna
Human Resources Management (HRM), Strategic human resources management, Personal function
Note
streszcz.
Abstract
Kadra kierownicza, reprezentująca organizacje biorące udział w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, jest przekonana, że stawiając na permanentne doskonalenie obszaru zarządzania ludźmi, może lepiej sobie radzić w wysoce konkurencyjnym środowisku zglobalizowanej gospodarki. Dlatego w sposób ciągły podnosi jakość ZZL. Konkurs ma już dziesięcioletnią tradycję. W tym okresie wiele organizacji - dużych i małych - weryfikowało w konkursowej procedurze swoje dokonania na polu ZZL. Pozwoliło to badaczom śledzić główne kierunki zmian w tym zakresie w praktyce firm i instytucji, które mierzą wysoko. Korzystając z doświadczeń konkursowych, omówiono w komunikacie główne tendencje w zakresie nowoczesnego ujęcia ZZL w polskich organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The managements representing organizations taking part in the HRM Leader Competition are convinced that emphasis on the continuous improvement in the realm of human management promotes success in the highly competitive environment of the globalized economy. For this reason they incessantly work on improving HRM quality. The competition has a decade-long tradition. Over this period many organizations, both large and small, have verified their achievements in the field of HRM through the competition procedures. This gave researchers the opportunity to track the main change trends in the HRM practices of companies and institutions with high aims. This communiqué draws on the experiences provided by the competition to discuss the main trends in a modern approach to HRM. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu