BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego
Manager Recruitment and Selection Methods in Local Government Units
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 98-108, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rekrutacja kadr kierowniczych, Samorząd terytorialny, Menedżer, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie publiczne, Dobór kadry kierowniczej, Kapitał ludzki
Recruitment of management staff, Local government, Manager, Human Capital Management, Public governance, Management selection, Human capital
Note
streszcz.
Abstract
Podjęte w referacie rozważania odnoszą się do ważnych zagadnień związanych z procesem doboru osób na wysokie stanowiska menedżerskie w jednostkach samorządu terytorialnego. Argumentem, który wzmacnia rangę i znaczenie poruszanej problematyki, jest fakt, że to właśnie stosowana w praktyce metodyka obsadzania stanowisk w tych organizacjach jest pierwszym i najważniejszym wymiarem kształtowanego paradygmatu zarządzania kapitałem ludzkim. Kolejną ważną przesłanką przemawiającą na rzecz zasadności zdiagnozowania stosowanej metodyki doboru kadr na wysokie stanowiska urzędnicze jest zwrócenie uwagi na fakt, że decyzje podejmowane przez menedżerów w tych organizacjach dotyczą dysponowania środkami pochodzącymi z finansów publicznych, a efekty podejmowanych działań mają wpływ nie tylko na funkcjonowanie tych organizacji, lecz przede wszystkim są odczuwane przez lokalną społeczność. (abstrakt oryginalny)

The presented article discusses important questions related to the process of selection for executive positions in local government units. It is the practical methodology of filling such positions in these organizations that is the prime and most important dimension of shaping the human capital management paradigm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Baron A. (2007), Human capital management: achieving added value through people, Kogan Page Limited, London.
 2. Barzelay M. (2001), The new public management: improving research and policy dialogue, University of California Press, California.
 3. Bovaird T., Loffler E., red. (2009), Public management and governance, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 4. Ferlie E., Lynn L., Pollitt Ch., red. (2005), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press, Oxford.
 5. Frączkiewicz-Wronka A., red. (2009), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 6. Frączkiewicz-Wronka A. (2009), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce ochrony zdrowia, Wolters Kluwer, Kraków.
 7. Frederickson G., Ghere R., red. (2005), Ethics in public management, M.E. Sharpe Inc., New York.
 8. Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 9. Ingham J. (2007), Strategic human capital management: creating value through people, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 10. Janowska Z., red. (2008), Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Juchnowicz M. (2009), Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Wolters Kluwer, Kraków.
 12. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce współczesnych organizacji, Placet, Warszawa.
 13. Lubińska T., red. (2009), Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, Difin, Warszawa.
 14. McLaughlin K., Osborne S., Ferlie E., red. (2002), New public management: current trends and future prospects, Routledge Taylor & Francis Group, New York.
 15. Mikołajczyk Z. (2008), Metodologia nauki zarządzania jako niezbędny element jej teorii i praktyki, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź.
 16. Morawski M., Mikuła B. (2009), Zarządzanie talentami. Podstawowe wytyczne i procesy tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4/2009, IPiSS Warszawa.
 17. Osborne S., red. (2001), Public management: critical perspectives, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2001.
 18. Peters G., Pierre J., red. (2007), Handbook of public administration, SAGE Publications Ltd., London.
 19. Rainey H. (2009), Understanding and managing public organizations, John Wiley & Sons Inc., San Francisco.
 20. Ricceri F. (2008), Intellectual capital and knowledge management. Strategic management of knowledge resources, Routledge, New York.
 21. Sajkiewicz A. (1999), Człowiek - kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] Herman A., Szablewski A. (red.), Zarządzanie wartością firmy, Potext, Warszawa.
 22. Sułkowski Ł. (2009), O potrzebie rozwoju epistemologii zarządzania, "Master of Business Administration", nr 4, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu