BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seredocha Izabela (Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna)
Title
Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych
Evaluation of Changes in the Motivation System for Local Government Staff
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 3-4, s. 109-123, tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Pracownicy samorządowi, Motywacje, Ocena pracowników, Rozwój zawodowy pracownika, Badania pilotażowe, Administracja samorządowa, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki
Self-government employees, Motivation, Employee appraisal, Professional development of employees, Pilot studies, Self-government administration, Human Resources Management (HRM), Human capital
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych wprowadzonych ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, obowiązującą od l stycznia 2009 roku. Artykuł stanowi raport z badań pilotażowych przeprowadzonych w urzędach miast i gmin oraz starostwach województwa warmińsko-mazurskiego w lutym 2010 r. Celem badań była m.in.: ocena nowych możliwości wykorzystania własnych kadr w urzędzie (awans wewnętrzny), ocena obowiązku stałego podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz zasadności zmian w zakresie określania sposobu i trybu ocen pracowników samorządowych, a także wymagań kwalifikacyjnych i szczegółowych warunków wynagradzania. Przeprowadzone badania pilotażowe pozwalają stwierdzić, iż środowisko pracowników samorządowych akceptuje zmiany legislacyjne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, widząc w nich szansę na bardziej nowoczesną i efektywną realizację funkcji personalnej. (abstrakt oryginalny)

This paper is a report on pilot research conducted among city and borough councils as well as the starosty [country-level] offices of the Warmian-Masurian Voivodeship [province] in February of 2010. One of the aims of the research was an evaluation of the potential for utilizing office in-house staff (internal promotion), an assessment the obligation of continuous skill and professional qualification improvement, and the legitimacy of changes in defining ways and procedures for worker assessments in the units, as well as of qualification requirements and detailed remuneration terms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (1998), Zarządzanie zasobami ludzkimi, WPSB, Kraków, za: Hausner J. red., (2003) Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 2. Głowacka M.D., Czajka P. (2010), Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy, [w:] Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki medycznej, Głowacka M.D., Mojs E. (red.), ABC a Wolters Kluwer business.
 3. Długosz D. (2003), Kadry w administracji publicznej, [w:] Hausner J. (red.), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 4. Godlewska M. (2009), Kompetencje w procesie rekrutacji pracowników na wybrane stanowiska, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie globalizacji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 5. Gomółka Z. (2005), System motywacji pracowników, [w:] Gomółka Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Mordel T. (2009), Co zmienia nowa ustawa o pracownikach samorządowych?, "Samorząd Terytorialny", nr 1-2.
 7. Płaszczyk E., Kot J. (2005), Profesjonalizacja kadr jako element podnoszenia efektywności zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle doświadczeń Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi, "Współczesne Zarządzanie", nr 4.
 8. Pluta A. (2005), System oceny pracowników, [w:] Gomółka Z. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 9. Pocztowski A. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 10. Ratajczak Z. (2007), Psychologia pracy i organizacji, PWN, Warszawa.
 11. Suchodolski A. (2002), Rozwój pracowników, [w:] Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Tracz K. (2008), Realia i postulaty usprawnień procesu doskonalenia kadr administracji samorządowej, [w:] Urbaniak B. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Problemy dydaktyki, Difin, Warszawa.
 13. Ustawa z 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, Dz.U. nr 223, poz. 1458.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu