BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski), Gajdek Grażyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Fundusze unijne stymulatorem przemian rozwojowych podkarpackiego rolnictwa
European Union Funds as a Stimulator of Development of Agriculture in Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 13-19, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze unijne, Rolnictwo, Rozwój rolnictwa
EU funds, Agriculture, Agriculture development
Note
summ., synopsis
Country
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstract
Integracja Polski z Unią Europejską powoduje, że procesy rozwojowe podkarpackiego rolnictwa dokonują się przy uwzględnieniu celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej. Istotnym stymulatorem przemian w rolnictwie jest możliwość korzystania z pomocy finansowej UE przeznaczonej na poprawę niekorzystnych struktur w rolnictwie i wspieranie przemian na obszarach wiejskich. Aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych w pierwszym okresie członkostwa określa zakres dokonywanych zmian i możliwości dalszego rozwoju odpowiednio do zmieniających się priorytetów wyznaczanych przez politykę UE. (abstrakt oryginalny)

Polish Integration with the European Union causes, that development process of agriculture in Podkarpacie is accomplishing taking into account principles of Common Agricultural Policy. The essential stimulator of changes in agriculture is the possibility of taking profits from financial support the EU intended on unfavorable structures improvements in agriculture and supporting the transformation on rural areas. Activity in getting funds aids during first period of membership defines scope changes and possibility of further development respectively to changing priorities designated by the EU policy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Instrumenty wsparcia finansowego realizowane przez ARiMR. 2006: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Warszawa.
  2. Efekty programów wsparcia wdrażanych w latach 2004-2006 dla podkarpackiej wsi oraz perspektywy na przyszłość. 2006: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Odział Regionalny w Rzeszów. 1 Rzeszów.
  3. Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2007 r. 2008: US w Rzeszowie. Rzeszów.
  4. Tomczak F. 2006: Ogólna sytuacja wsi polskiej 2 lata po wejściu do Unii Europejskiej. Biuletyn PAN KPZK, z. 228, s. 29-30.
  5. Programu - listopad 2008 [www.arimr.gov.pl].
  6. [www. funduszestrukturalne].
  7. [www.minrol.gov.pl] (miesięczne spotkania: SPO - aktualne informacje o stanie realizacji).
  8. [www.portalrolniczy.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu