BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Błażejowska Małgorzata (Politechnika Koszalińska)
Title
Nowa regulacja formuły partnerstwa publiczno-prywatnego szansą rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich
New Regulation Public-Private Partnership of Formula as the Opportunit for Infrastructure Development on Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 20-25, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Sektor publiczny, Sektor prywatny, Infrastruktura wsi
Rural development, Public-Private Partnerships (PPP), Public sector, Private sector, Rural infrastructure
Note
summ., synopsis
Abstract
Przeanalizowano podstawy prawne partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce w świetle nowych rozwiązań legislacyjnych oraz przedstawiono korzyści wynikające ze stosowania tej formuły na obszarach wiejskich. Głównym wnioskiem płynącym z rozważań jest teza, iż nowo obowiązujące regulacje prawne mogą przyczynić się w znaczny sposób do rozwoju zaprezentowanej formuły współpracy sektora publicznego i prywatnego na obszarach wiejskich, szczególnie w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej. (abstrakt oryginalny)

Private-Public Partnership (PPP) is the provision of public service benefits by private entities. Its a legitimized form of cooperation between private enterprise supported by private funds and the public sector at all levels. This mean of infrastructure development and provision of public service economic benefits is an advanced form of investing in the public sector in most countries in the world but non in the Poland. The article analyses legal framework of the public-private partnership in Poland. The author argues that in new legislative structure is effective to involv private investors in the development of public technical infrastructure for rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska K. 2006: Partnerstwo publiczno-prywatne - przesłanki, możliwości, bariery. Prawo i ekonomia, Warszawa.
  2. Gonet W. 2008: Partnerstwo publiczno-prywatne - kierunki zmian. Przegląd Legislacyjny, 3, s. 80-89.
  3. Guzek K. 2001 :Partnerstwo publiczno-prywatne - forma finansowania inwestycji z dziedziny OZE w sektorze publicznym. [W:] Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Warszawa, s. 53-59.
  4. Korbus B. 2006: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  5. Ustawa z dnia 9.01.2009 o koncesjach na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2009, Nr 19, poz. 101).
  6. Ustawa z dnia 28 lipca 2005r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2005r., Nr 169, poz. 1420).
  7. Ustawa z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2006 r, Nr 227, poz. 1658 z późn.zm.).
  8. Ustawa z 18.12.2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009, Nr 19. poz. 100).
  9. Wytyczne dla udanych projektów partnerstwa publiczno-prywatnego - dokument opublikowany przez Komisję Europejską w marcu 2003.
  10. Zysnarski J. 2007: PPP w sferze usług komunalnych. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu