BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Długosz Joanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Znaczenie funduszy z Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji sektora rybackiego
Importance of European Union Is Funds in Financing of Fishing Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 45-50, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Hodowla ryb, Środki unijne, Gospodarstwa rybackie, Inwestowanie, Fundusze unijne
Fish farming, EU funds union, Fishing homestead, Investing, EU funds
Note
summ., synopsis
Abstract
Konsumpcja ryb w Polsce pozostaje od wielu lat na niemal stałym poziomie, zmieniły się jednak czynniki motywujące konsumentów, którzy przy wyborze produktów rybnych najczęściej kierują się walorami zdrowotnymi, smakiem i chęcią urozmaicenia diety. Polski sektor rybacki szybko się rozwija i w ocenie ekspertów jest bardzo przyszłościowy. Jego wartość szacowana jest na 4 mld zł, mimo iż spożycie ryb w naszym kraju jest stosunkowo niewielkie. Jest niedoinwestowany i w związku z tym niekonkurencyjny w porównaniu z innymi krajami Europy. Sytuacja w sektorze ulega znacznej poprawie w efekcie wykorzystania środków unijnych wspierających ten sektor. Realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych przyczynia się do zwiększenia przychodów i ich dywersyfikacji, poprawy wskaźników finansowych, a w długim okresie wypłacalności i zdolności do podejmowania nowych inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Fish consumption in Poland has been almost on the same level for many years. Factors motivating consumer howevers are changing while analyzing fish products. Consumers are often motivated by health virtue, taste and the will to vary their diet. Polish fishing sector is developing quickly and according to experts it is very of the future. Its value is estimated at 4 mid PLN although the consumption offish in our country is not still relatively large. This sector is not well sponsored which makes it not competitive in comparison with other European countries. The situation is getting better thanks to the usage of European funds supporting this sector. The realization of investments sponsored by European Union funds cause the growth of profits and their diversification, the improvement of financial indicators and in the long run it will improve solvency and the ability to make new investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Parzuchowski L. 2009: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Nowe Życie gospodarcze, nr 6-7, 1.
  2. Koszarek M. 2006: Przetwórstwo ryb [www.ryby.rsi.org.pl].
  3. SPO - Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. 2007: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, [www.min-rol.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu