BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rola Rady Nadzorczej w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa
Role of Supervisory Council in the Condition of Corporate Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 101, s. 79-87, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Rada nadzorcza, Kryzys przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Supervisory board, Enterprises crisis, Case study
Note
summ.
Abstract
Artykuł skupia się na roli rad nadzorczych w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa. Prezentuje możliwości jakimi dysponuje rada nadzorcza w działaniach antykryzysowych. Część pracy poświęcona jest prezentacji wyników badań przeprowadzonych w okresie październik - grudzień 2009 r. na próbie 40 rad nadzorczych, głównie w średnich i dużych firm na terenie całej Polski.

The article focuses on the role of supervisory councils in the condition of corporate crisis. It presents some possibilities at the disposal of the supervisory councils in their anti-crisis activities. It is a theoretical and empirical study. It is based on the results of surveys carried out in the period of October - December 2009 on the sample of 40 supervisory councils, mainly in medium sized and large companies on the whole Polish territory. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Batorski J., Kryzys organizacyjny jako podstawa organizacyjnego uczenia się i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 2/2007.
 2. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw. Metodologia zmian organizacyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 3. Faulhaber E, Landwehr N., Turnaround- Management w praktyce. Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie, by odrodziło się na nowo, Cedetu.PL, Warszawa 2005.
 4. Gierszewska G., Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji, w: Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, red. B. Kozyra, A. Zelek, Wyd. ZSB, Szczecin 2002.
 5. Haus B., Od czego zależy wyjście przedsiębiorstwa z kryzysu, w: K. Krzakiewicz red., Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
 6. Hessel M. (red.), W poszukiwaniu skutecznej rady nadzorczej, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 7. Jasiński B., Rada nadzorcza, a kryzys przedsiębiorstwa, w: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 8. Karuzela na najwyższych stanowiskach w USA i Europie, "Zarządzanie na Świecie", Nr 1/2007.
 9. Kołdakiewicz I., Nadzór korporacyjny, perspektywa międzynarodowa, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Nogalski B., Marcinkiewicz H., Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem: pokonać kryzys i wygrać, Difin, Warszawa 2004.
 11. Rudolf St. (red.), Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 12. Rudolf St., Janusz T., Stos D., Urbanek E, Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 13. Rudolf St., raport z badań: Efektywność nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w przedsiębiorstwach objętych przekształceniami własnościowymi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 14. Rudolf St., Udział rady nadzorczej w przygotowywaniu strategii rozwoju firmy, w: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Doświadczenia krajowe i międzynarodowe, red. J. Jeżak, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 15. Sterniczuk H., Przywództwo rady nadzorczej, radykalny model nadzoru korporacyjnego, "Magazyn CEO", 1/2007.
 16. Wawrzyniak B., Zarządzanie w kryzysie, PWE, Warszawa 1985.
 17. Volley J. L. Jr., Doyle J. L., Logan G. W, Stettinius W, Ład korporacyjny, Liber, Warszawa 2005.
 18. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, perspektywa strategiczna, Orgmasz, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu