BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jurkowski Ryszard (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Finansowanie działalności rolniczej ze środków publicznych
Financing the Agricultural Activity from Public Sources
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 100-105, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rozwój obszarów wiejskich, Środki publiczne, Finansowanie rolnictwa, Konkurencyjność rolnictwa
Rural development, Public funding, Agricultural finance, Agricultural competitiveness
Note
summ., synopsis
Company
Agencja Rynku Rolnego (ARR), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
Agricultural Market Agency (ARR), Agriculture Restructuring and Modernization Agency
Abstract
Skupiono się na analizie dokumentów i danych statystycznych dotyczących finansowania działalności rolniczej ze środków publicznych. W wyniku dokonanych analiz uznano, iż obecna wielkość pomocy publicznej dli rolnictwa, obejmująca ok. 6% budżetu państwa, oraz jej jednostkowy wymiar nie zapewni szybkiego wzrostu produktywności działalności rolniczej. Może natomiast - w długim okresie - skutkować zmianami w strukturze własności środków produkcji rolniczej, w strukturze źródeł dochodów mieszkańców wsi oraz w strukturze społecznej wsi. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze the aspects of financing of agricultural activities from public sources. There were used analysis of basic documents and statistical data. It argues that current public support, which amounts to 6% of state budget could not assure good development of agriculture activities. However in long terms it could influence the ownership structure, structure of sources of income in agriculture as well as social structure of rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyżewski A. 2008: Uniwersalia polityki rolnej w gospodarcze rynkowej. Publikacja dostępna http://www.ppr.pl/artykul.php?id=143369&dzial=3764, 2009-04-27.
 2. Droździel L. 2007: ARiMR - trzy lata po akcesji. ARiMR Warszawa.
 3. Kołyska J. 2007: Ocena funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w programowaniu i realizacji polityki rozwoju wsi i rolnictwa Polski. Acta Oeconomia, 6 (2), s. 53-60.
 4. Kościk B., Skwaryło-Bednarz B. 2007: Formy wspierania restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przed i po akcesji Polski z Unią Europejską w powiecie tomaszowskim. Roczniki Naukowe SERIA, 7, s. 166-172.
 5. Łącka 1.2008: Bariery rozwoju innowacji na obszarach wiejskich Pomorza Zachodniego. Acta Oeconomia 7 (2), s. 107-121.
 6. Matlegiewicz M. 2008: Źródła finansowania działalności agroturystycznej. Acta Oeconomia, 1 (2), s. 51-66.
 7. Poczta A. 2007: Pozom i struktura wsparcia finansowego rolnictwa w krajach OECD po powstaniu WTO. Roczniki Naukowe SERIA, nr 7. s. 221-227.
 8. Prus P., Wawrzyniak B. 2008: Zmiany w sposobie kredytowania rolnictwa po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Acta Oeconomia, 7 (2), s. 81-90.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2008: GUS, publikacja dostępna: www.stat.gov.pl.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. nr 22, poz. 121.
 11. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. 2008: Rada Ministrów, Warszawa, publikacja dostępna [www.mf.gov.pl].
 12. Spychalski G. 2008: Krajowe instrumenty wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Acta Oeconomia, 7 (2), s. 91-101.
 13. Stefko O. 2007: Inwestycje oraz źródła ich finansowania a zmiany w gospodarstwach produkujących warzywa. Acta Oeconomia, 6 (2), s. 131-142.
 14. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych. Dz.U. z 2007 nr 231, poz. 1702, ze zm.
 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 249, poz. 2104, ze zm.
 16. Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dz.U. nr 98, poz. 634, ze zm.
 17. Wojtasik B. 2008: Analiza wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania w ramach PROW w latach 2004-2006. Acta Oeconomia, 7 (2), s.103-113.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu