BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Józef (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wkład programu SAPARD w rozwój gospodarstw rolnych w Polsce
Contribution of SAPARD Programme to the Development of Agricultural Farms in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 112-118, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Programy rozwoju rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Inwestycje w rolnictwie
Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Agriculture development programs, Arable farm, Investments in agriculture
Note
summ., synopsis
Abstract
Dokonano analizy efektów Programu SAPARD w ramach Działania 2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych, na tle zaplanowanych rezultatów tego działania. Podstawą oceny były dane uzyskane z ARiMR i MRiRW. Z analizy wynika, że część przyjętych założeń w zakresie liczby gospodarstw objętych wsparciem nie została zrealizowana, jednak liczba złożonych projektów była na tyle duża, iż pozwoliła na pełne wykorzystanie środków finansowych przewidzianych na to Działanie. Spośród 15 586 wniosków, 12 927 projektów otrzymało wsparcie na kwotę 588 511,2 tys. zł, średnio 45,5 tys. zł na 1 projekt, co oznacza, że rolnicy w ramach Programu SAPARD przeciętnie zainwestowali 91,0 tys. zł w rozwój swoich gospodarstw. Program SAPARD nie doprowadził jednak do przekształcenia rolnictwa w silną ekonomicznie gałąź polskiej gospodarki, niemniej miał znaczący wpływ na rozwój tych gospodarstw, które skorzystały z jego wsparcia. (abstrakt oryginalny)

A detailed analysis of the SAPARD Programme results achieved within the frame of Measure 2 "Investments in agricultural holdings " was carried in the paper against the background of the planned results. The assessment based on the data obtained from ARMA and MARD. The analysis demonstrated that although some part of the tasks concerning the number of farms involved in the assistance was not realized, yet the number of submitted projects was big enough to allow for full absorption of financial means allocated to this measure. From among 15 586 applications, 12 927 projects received assistance for the amount of 588 511.2 thous zlotys, on average 45.5 thous zlotys per project, which means that farmers participating in the SAPARD programme invested on average 91.0 thous zlotys in the development of their farms. However, SAPARD Programme did not lead to transformation of agriculture into economically strong branch of the national economy, it still had a marked influence on the development of farms which used provided support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza wyników i doświadczeń z realizacji Programu SAPARD w Polsce - raport. 2007: WYG International Sp. z o.o. TMC Consulting, Warszawa.
 2. ARiMR - dokonania i zamierzenia. 2004: Praca zbiorowa pod kierunkiem W. Pomajdy i red. Drygasa M. ARiMR, Warszawa.
 3. ARiMR - trzy lata po akcesji. 2007: Praca zbiorowa pod kierunkiem L. Droździela i red. K. Obraniak-Chyż. ARiMR, Warszawa.
 4. Błąd M. 2006: Dywersyfikacja ekonomiczna wsi. [W:] Polska wieś 2006 - Raport o stanie wsi, Wilkin J., Nurzyńskal (red. nauk.). FDPA, Warszawa, 75-86.
 5. Brelik A. 2006: Efektywność wykorzystania środków pomocowych Programu SAPARD w rozwoju obszarów wiejskich województwa zachodniopomorskiego. AR Szczecin.
 6. Budżet UE 2008 - dane liczbowe. 2008: [http://ec.europa.eu/budget/index en.htm].
 7. DrygasM. 2006: Podsumowanie realizacji programu SAPARD w Polsce. [W:] SAPARD w województwie małopolskim, Barwacz B., BielówkaM. (red.). MOR ARiMR Kraków, 5-16.
 8. Kania J. (red.) 2003: Efekty i doświadczenia z wdrażania Programu SAPARD. MSDR zs. w AR w Krakowie, Fundacja Prasy i Książki, Warszawa.
 9. Kania J. 2006: Rola programu SAPARD i innych programów przedakcesyjnych w rozwoju wsi i rolnictwa. [W:] SAPARD w województwie małopolskim, Barwacz B. Bielówka M. (red.). MOR ARiMR Kraków, 33-42.
 10. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR nr 440, Rozprawy, z. 318, Kraków.
 11. Klepacki B. 2005: Tendencje zmian w ekonomicznej i społecznej strukturze wsi. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Wilkin J. (red.). Fundusz Współpracy, Warszawa, 85-89.
 12. Realizacja pomocy unijnej i krajowej w ARiMR 2008: Opracowanie pod kier. Nurzyńskiej I. ARiMR Warszawa.
 13. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i Traktat o Unii Europejskiej - tekst ujednolicony. 2005: UKIE, Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa.
 14. Wigier M. 2005: Ocena realizacji Programu SAPARD w Polsce. Opinie i ekspertyzy. Senat RP, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu