BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Knapik Wioletta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Zaufanie społeczne jako czynnik kapitału społecznego wsi na przykładzie wybranej produkcji rolnej w powiecie chrzanowskim
The Social Confidence as the Factor of the Rural Social Capital on the Example of the Chosen Agricultural Production in the Chrzanów Administrative District
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 149-154, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kapitał społeczny, Produkcja rolna, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Zaufanie społeczne
Social capital, Agricultural production, Knowledge-based economy, Social trust
Note
summ., synopsis
Country
Powiat chrzanowski
Chrzanów County
Abstract
Zaufanie społeczne stanowi podstawowy element funkcjonowania rozwiniętych systemów gospodarczych. Jest konsekwencją modelu życia opartego na sprawdzonych systemach kontroli społecznej. Zaufanie społeczne jest jedną z najbardziej istotnych wartości kapitału społecznego. Nowoczesne rolnictwo, jako gałąź gospodarki, podlega takim samym prawom rynkowym jak inne formy życia gospodarczego. Realia społeczno-ekonomiczne wpływają na stymulację endogennych form rozwoju, uwzględniając potencjał społeczności lokalnej. Na przykładzie wybranej, nowoczesnej formy rozwoju rolnictwa - uprawy wierzby energetycznej w powiecie chrzanowskim, przedstawiono rolę oraz znaczenie zaufania społecznego jako czynnika kapitału ludzkiego. (abstrakt oryginalny)

The social confidence makes the basic element of the kelter of developed economies. It is a consequence of the model of the life, fixed on the space of the life of several generations, based on checked control systems of social. The social confidence is one of most essential principal amounts of social. The contemporary economy, based on the knowledge, makes the especially precious, renewable capital. The modern agriculture, as the branch of the economy, is subject such themselves market rights as other life forms of economic. Socioeconomical realities bear on the stimulation of endogenous forms of the development, taking into account the potential of the local community. For purposes of my paper is the exhibition of the influence, connections between the development of modern forms of the rural farming and a confidence level of the social as crucial element of the social capital. On the example of the chosen, modern form of the rural development-cultivations of the energy-willow in the Chrzanów administrative district, to be introduced became the part and the meaning of the social confidence as the factor of the human capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.). 2004: Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania. [W:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków, 37.
 2. Chaskin R.J., Brown P., Venkatesh S., Vidal A. 2007: Budowanie potencjału społeczności lokalnej. [W:] Zmiana w społeczności lokalnej. Szkice o kapitale społecznym w praktyce społecznej i nie tylko. Kaźmierczak T. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 37-47.
 3. Drucker P. 1994: Praktyka zarządzania. Nowoczesność. Wydawnictwo AE, Kraków, 73.
 4. Drucker P. 1999: Społeczeństwo prokapitalistyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 156-157.
 5. Galata S. 2004: Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 50-53.
 6. Giza-Poleszczuk A., Marody M., Rychard A. 2000: Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 32.
 7. Fedyszak-Radziejowska B. 2007: Czy kapitał społeczny bez społecznego zaufania jest możliwy? Przykłady polskich gmin wiejskich. [W:] Ekonomia społeczna. Kapitał społeczny, Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.) Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 67.
 8. Fukuyama F. 1997: Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław, 27, 38, 39.
 9. Kaźmierczak T. (red.). 2008: Partnerstwa lokalne: struktura, funkcjonowanie, styl działania. [W:] W poszukiwaniu strategii pobudzania oddolnego rozwoju społeczności wiejskich. Kaźmierczak T. (red.). Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 37-38.
 10. Knapik W. 2007: Gospodarka oparta na wiedzy. |W:] Społeczeństwo edukacyjne w strategii rozwoju regionu, Grabiński T., Woszczek L. (red.). Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów, 67.
 11. Magie C., Mulle J. 1995: Walka z czasem. Wydawnictwo Poltex, Warszawa, 115.
 12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. 2002: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody. Wydawnictwo Difin, Warszawa, 72-73.
 13. Słownik języka polskiego 2002: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1124, 1250.
 14. Wnuk-Lipiński E., Ziółkowski M. (red.). 2001: Pierwsza dekada niepodległości. Próba socjologicznej syntezy. ISP PAN, Warszawa, 143.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu