BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka)
Title
Wykształcenie zawodowe ludności rolniczej
Professional Education of Rural Population
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 155-159, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Ludność wiejska, Wykształcenie, Kwalifikacje zawodowe
Rural population, People's education, Professional skills
Note
summ., synopsis
Abstract
Dokonano oceny poziomu wykształcenia rolniczego ludności rolniczej w latach 2002-2007. Rolnictwo jest działem gospodarki o najmniej wykwalifikowanej sile roboczej, aczkolwiek w ostatnich latach nastąpiły korzystne zmiany w strukturze wykształcenia wiejskiej ludności rolniczej. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jakość zasobów ludzkich w rolnictwie zarówno w zakresie wykształcenia ogólnego, jak i rolniczego systematycznie ulega poprawie. Nadal jednak poziom wykształcenia ludności rolniczej jest niski. W 2007 r. co czwarty właściciel gospodarstwa indywidualnego posiadał wykształcenie tylko podstawowe i niepełne podstawowe. Wykształcenie rolnicze posiadało prawie 40% kierujących gospodarstwami. Największą grupę stanowili kierownicy posiadający ukończony kurs rolniczy. (abstrakt oryginalny)

The paper describes an evaluation of agricultural education status among the rural people over the period 2002-2007. Agriculture is a sector of the economy that employs the least qualified labour force, although me favourable changes in the structure of rural population education have been observed lately. As the obtained results revealed, the quality of agricultural human resources systematically was being improved both in general as well as agricultural education status, however, their level of education held below the average. In 2007, every fourth farmer had just elementary or incomplete elementary education. Around 40 % of farmers were educated agriculturally. Among them, the largest group was constituted by farmers with agricultural training course. Having the demographic problem in mind, the disproportion in the quality of human capital between country and town as well as among the regions is expected to grow. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 2008: GUS, Warszawa.
  3. Herbst M. 2004: Zróżnicowanie jakości kapitału ludzkiego w Polsce. Od czego zależą wyniki edukacyjne?. Studia Regionalne i Lokalne, nr 3(17), s. 89-104.
  4. Klepacki B. 2005: Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERIA, Warszawa-Poznań, t. VII, z. 1. s. 124-128.
  5. Pilarski S. 1988: Wpływ kwalifikacji zawodowych rolników na organizację i ekonomikę gospodarstw indywidualnych. Wieś i Rolnictwo, nr 4, s. 170-184.
  6. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://prow.rolnicy.com/mlody-rolnik.
  7. Raport z wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2002. 2003: GUS, Warszawa.
  8. Szafraniec K. (red.). 2006: Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. Ludzie - społeczność lokalna - edukacja. IRWiR PAN, Warszawa, s. 15.
  9. Tomczak W. 1980: Wpływ wykształcenia i doskonalenia zawodowego rolników na wyniki ekonomiczne gospodarstw indywidualnych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1, s. 98-101.
  10. Wiatrak A.P. 2005: Kapitał ludzki w procesie zmian rolnictwa polskiego. Problemy Rolnictwa Światowego, t. XIII, s. 394-402.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu