BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosmaczewska Joanna (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)
Title
Turystyczne sieci współpracy klastrowej jako przejaw przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Tourist Network Clusters as the Entrepreneurial Seedbed in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 160-165, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Obszary wiejskie, Turystyka wiejska, Klastry
Rural areas, Rural tourism, Business cluster
Note
summ., synopsis
Abstract
Zaprezentowano wybrane przykłady turystycznej współpracy klastrowej, a także wskazano na możliwość tworzenia sieci współpracy klastrowej w zakresie turystyki, jako uzupełnienia istniejących już klastrów producenckich. Ponadto, zdefiniowano przynależność do klastra jako przejaw przedsiębiorczych postaw, zwłaszcza mieszkańców terenów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected examples of tourist network clusters. It also shows the possibilities of creating network clusters in the field of tourist services as a complementary activity to the already existing network clusters of manufacturers. The analysis of the selected tourist networks leads to the conclusion that the effected cooperation initiatives transgress the administrative borderlines between the city and the country while the initiatives of cooperation and affiliation with a cluster are the entrepreneurial seedbed, particularly of the inhabitants of the rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grzybowski M., Rużić D. 2004: Aktywizacja regionów o wysokim bezrobociu strukturalnym po akcesji Polski do Unii Europejskiej poprzez kreowanie klasterów przemysłowo-usługowych. [W:] Unia Europejska. Kto zyskał, a kto traci? Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Olsztyn, s. 125-133.
 2. Hall D., Kirkpatrick I., Mitchell M. 2005: Rural Wine and Food Tourism Cluster and Network Development. [In:] Rural Tourism and Sustainable Business. Channel View Publications, pp. 149-164.
 3. Jackson J., Murphy P. 2006: Clusters in regional tourism. An Australian Case. Annals of Tourism Research, Vol. 33, No 4, pp. 1018-1035.
 4. Norin S. 2003: Tourism Clustering & Innovation. Paths to Economic Growth & Development. ETOUR, Stockholm.
 5. Novelli M., Smitz B., Spencer T. 2006: Networks, clusters and innovation in tourism: A UK experience. Tourism Management 27, pp. 1141-1152.
 6. 0ECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 1999: Proceedings, Boostring Innovation: the Cluster Approach. Paris, p. 12.
 7. Porter M.E. 2001: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa, s. 9.
 8. Porter M.E. 1998: Clusters and the New Economics of Competition. Harvard Business Review, Vol. 76, Issue 6, Nov/Dec.
 9. Sikora J., Karczewska M. 2004: Wpływy i wydatki środków pieniężnych w gospodarstwach agroturystycznych. [W:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Szanse i bariery rozwoju w warunkach integracji międzynarodowej, Bosiackiego S., Grella J. (red.). AWF Poznań, s. 124-133.
 10. Sölvell O., Lindqvist G., Ketels C. 2006: Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji http://pi.gov.pl/pl/klastry/publikacje/12630.html], s.158.
 11. Przezbórska L. 2005: Przemiany gospodarstw agroturystycznych Wielkopolski w latach 1990-2003. Roczniki Naukowe SERIA, t. VII, z. 1. Warszawa-Poznań.
 12. Szromnik A. 2007: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer, Polska, Warszawa.
 13. Szultka S. (red). 2004: Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. IBnGR, Gdańsk.
 14. [www.klastry-efs.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu