BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozera Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa rolniczego z wykorzystaniem metody oceny punktowej ważonej oraz profilu oceny
The Measure of Intellectual Capital in Agricultural Enterprise Using the Weighted Method of Points Estimation and Profile of Estimation f
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 166-171, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Kapitał intelektualny, Kapitał przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe, Agrobiznes
Intellectual capital, Business capital, Measuring methods, Agrobusiness
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono podstawowe aspekty pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. Dokonano prezentacji metod i ich przydatności do badań. Przybliżono praktyczne aspekty zastosowania metody oceny punktowej oraz profilu oceny w przedsiębiorstwie agrobiznesu. Wskazano na konieczność modyfikacji zastosowanej metody oceny kapitału intelektualnego w odniesieniu do przedsiębiorstw rolniczych. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to present the essential problems of measurement of intellectual capital in enterprises. The major method of measurement of this capital and their utility in practice were shown. Some basic aspect of use of the weighted method of point estimation and profile of estimation in agricultural enterprises was also approximated. The authors indicated the necessity of modification the method which was used to define intellectual capital referred) to agricultural enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M. 1999: Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsiębiorstwa. [W:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Duraj J. (red.). Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 2. Dobija M. 1999: Koncepcja pomiaru kapitału intelektualnego w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej. [W:] Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, tom LI, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 3. Dobija D. 2003: Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania im. A. Koźmińskiego, Warszawa.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. 2001: Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. 1998: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa.
 6. Jarugowa, Fijałkowska 2002: Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku.
 7. Jaworski J. 2009: Value Based Management w małym przedsiębiorstwie. [W:] Przegląd Organizacji, 3, s. 32-35.
 8. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. 2006: Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariusze. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków .
 9. Kunasz M. 2006: Klasyfikacja metod oraz narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych. Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 10. Mikuła B. 2002: Kapitał intelektualny jako przedmiot zarządzania. Problemy Jakości, nr 4.
 11. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Lichtarski J. (red.). 2001: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Wachowiak P. (red. nauk.) 2005: Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Strojny M. 2003: Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego w organizacji. [W:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Dobija D. (red.). Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu