BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzyżanowska Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Doradztwo rolnicze jako czynnik stymulujący rozwój gospodarstw agroturystycznych
Agricultural Extention as a Factor which Stimulate Development of Agri-Tourism Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 189-194, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Agroturystyka, Doradztwo rolnicze, Rozwój turystyki
Agrotourism, Agricultural advisory, Tourism development
Note
summ., synopsis
Abstract
Przybliżono rodzaje doradztwa rolniczego oraz tendencje zmian w treściach doradztwa agroturystycznego. Przedstawiono działania na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej podejmowane przez ośrodki doradztwa rolniczego, stowarzyszenia agroturystyczne i samorządy lokalne. (abstrakt oryginalny)

Types of agricultural extention and tendencies of changes in agricultural consulting contents have been shown in this article. As well as action for agri-tourism development taking up by centers of agricultural consulting , agri-tourism associations and local governments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J. 1995: Marketing w turystyce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 145.
  2. Jachimowicz E., Krzyżanowska K. 2004: Pozarolnicze funkcje gospodarstwa rolniczego na przykładzie jego działalności agroturystycznej. Wyd. SGGW, Warszawa, 78.
  3. Jedrzejczyk I. 2001: Nowoczesny biznes turystyczny. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 149.
  4. Kania J. 2001: Doradztwo rolnicze w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej. [W:] Kierunki rozwoju doradztwa rolniczego w Polsce na tle tendencji światowych, Drygas M., Kania J., Wiatrak A. (red. nauk.). Wyd. PAN, Warszawa, 18.
  5. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Wyd. AR w Krakowie, Kraków, 73.
  6. Kujawiński W. 1997: Doradztwo rolnicze w zarysie. Wyd. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie. Poznań, 40.
  7. Sikorska-Wolak I. 2008: Rola doradztwa w rozwoju agroturystyki. [W:] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, Gutkowska K. (red. nauk.). Wyd. Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warszawa, 16.
  8. Ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego. Dz.U. z 2004 r., nr 251 poz. 2507.
  9. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi zmianami. Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591.
  10. [http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=11&id=201]
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu