BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kucharski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Dynamika rynku rzepaku w Polsce w długim okresie 1997-2006
The Dynamics of the Oilseed Rape Market in Poland in the Long-Time Period of 1997-2006
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 195-200, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Dynamika cen, Produkcja roślinna, Rzepak
Price dynamics, Crop production, Rape (plant)
Note
summ., synopsis
Abstract
W artykule dokonano analizy uwarunkowań jakie zachodziły na rynku rzepaku w Polsce w długim okresie czasu. Zakres czasowy dotyczy lat 1997-2006, przy czym rok 1996 stanowi punkt odniesienia dla pierwszego roku badanego okresu. Jest to okres szczególny, ponieważ obejmuje okres przedakcesyjny oraz pierwsze lata po wstąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej. Zwiększone wykorzystywanie płodów rolnych na cele niezwiązane z konsumpcją powoduje, że rynek rzepaku w ostatnich latach ulega znacznym modyfikacjom. (abstrakt oryginalny)

In this article an analyse of the conditions which were taking place in the oilseed rape market in Poland during a long-time period was made. The time frame in question covers the years from 1997 to 2006, and the year 1996 is the referring point to the first year of studied period. This was a specific time as it included both the pre-accession period and the first years following Poland 's accession to the European Union. The increased utilization of agricultural products used for non-consumer purposes causes considerable modifications of the oilseed rape market lately. After Poland joint the European Union the improvement of the profitability of the oilseed rape production was made in comparison with the earlier years, which resulted in a considerable growth of the cultivation area. It was also found, that oilseed rape producers qualifying production structure in the majority of cases follow the prices attained in the last year than prognosis prices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Rosiak E. 2005a: Rok po akcesji - rynek rzepaku, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 11, Warszawa, 13.
  2. Rosiak E. 2005b: Rośliny oleiste. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku, (red. Woś A.). IERiGŻ PIB, Warszawa, 213.
  3. Rosiak E. 2007: Rośliny oleiste. [W:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2006 roku, (red. Woś A.). IERiGŻ PIB, Warszawa, 241.
  4. Rosiak E. i inni - KTO INNI ??? 2007: Analizy rynkowe. Rynek rzepaku, stan i perspektywy. IERiGŻ, Warszawa, 24-25.
  5. Seremak-Bulge J. (red.) 2006: Ewolucja rynku zbożowego i jej wpływ na proces transmisji cen. IERiGŻ, Warszawa, 45-53.
  6. Stańko S., Zaręba P. 2006: Krajowy rynek roślin zbożowych (1992-2005). Biuletyn Informacyjny ARR nr 3, Warszawa, 18.
  7. Urban S. 2002: Produkcja rzepaku a działalność przemysłu tłuszczowego w Polsce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 949, Wrocław, 77.
  8. Urban S. (red.) 2008: Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 47.
  9. Zieliński K. 2002: Elastyczność podaży produktów rolniczych w Polsce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, 21.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu