BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Rola doradztwa w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Role of Extention Services in Multifunctional Development of Agriculture and Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 212-217, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Obszary wiejskie, Rolnictwo, Doradztwo
Agriculture development, Rural areas, Agriculture, Consultancy
Note
summ., synopsis
Abstract
Wielofunkcyjność rozwoju obszarów wiejskich przynosi korzyści w sferze zasobów oraz efektów gospodarowania i wynikających z nich dochodów ludności. W tym kontekście w opracowaniu poddano ocenie rolę doradztwa i niezbędnych jego dostosowań w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zakres przestrzenny badań obejmuje teren makroregionu Małopolska i Pogórze, w tym województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. (abstrakt oryginalny)

Multifunctionality of development of rural areas brings advantages in the spheres of resources and business results and consequentialy profits of rural population. Against this background, this paper undertakes an assessment of the role of exention services and their necessary adjustments in multifunctional development of agriculture and rural areas. The spatial range of the study covers the macro-region of Małopolska and Pogórze, inducting Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie provinces. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M. 2004: Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa przewartościowań w polityce rolnej. Wieś i Rolnictwo, nr 4(125), 9-30.
 2. Czarnecki A. 2005: Obszary wiejskie, urbanizacja wsi, rozwój wielofunkcyjny, rolnictwo wielofunkcyjne - przegląd pojęć. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Rosner A. (red.). IRWiR PAN Warszawa, 233-254.
 3. De Vries B. 2000: Multifunctional Agriculture in the International Context. [In:] The Land Stewardship Project. Review A. OECD.
 4. Duczkowska-Mafysz K. 2008: Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań). [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, M. Kłodziński (red.). Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 21-44.
 5. Huylenbroeck G. Van, Vandermeulen V., Mettepenningen E., Verspecht A. 2007: Multifunctionality of Agriculture: A Review of definitions, Evidence and Instruments [www.Iivingreviews.org/lrlr-2007-3].
 6. Jasiński J. 2005: Aktualne i perspektywiczne cele i priorytety rozwoju obszarów wiejskich oraz źródła ich finansowania. [W:] Nowe tendencje w teorii i praktyce urządzania obszarów wiejskich. Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, 33-44.
 7. Kaleta A. 2004: Dywersyfikacja źródeł dochodów jako wyzwanie dla polityki obszarów wiejskich Europy. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123).
 8. Kania J. 2007: Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie 440, z. 318, Rozprawy, Kraków.
 9. Kłodziński M. 2005: Dywersyfikacja gospodarki wiejskiej. [W:] Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, Rosner A. (red.). IRWiR PAN Warszawa, 29-40.
 10. Miś T. 2008: Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 130-141.
 11. Sawicka J. 2003: Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 170. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 93-105.
 12. Wiatrak A.P. 2004: Doradztwo rolnicze i doradztwo w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Wieś i Rolnictwo, nr 2(123), 142-153.
 13. Wilkin J. 2007: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. Dodatek specjalny. Nowe Życie Gospodarcze, nr 21, listopad.
 14. Zarębski M. 2001: Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. [W:] Agrobiznes - problemy negocjacji z Unia Europejską, Jaworowski P., Sobków Cz., Zarębski M. (red.). Wyd. Adam Marszałek Toruń, 110-124.
 15. Zawisza S., Niedbalski A. 2006: Funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego po integracji z Unią Europejską - wybrane zagadnienia. Roczniki Naukowe SERIA, t. VIII, z. 4, 395-399.
 16. Zegar J.S. 2008: Refleksje nad ewolucją wsi. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), 37-48.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu