BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kotala Andrzej (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Możliwości rozwoju różnych form turystyki wiejskiej w województwie małopolskim w świetle PROW 2007-2013
Possibility of Different Forms of Tourism Development in Małopolska Province in Light of RDP 2007-2013
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 218-223, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Środki unijne, Agroturystyka, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Turystyka wiejska, Infrastruktura turystyczna
EU funds union, Agrotourism, Rural Development Programme, Rural tourism, Tourism infrastructure
Note
summ., synopsis
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Scharakteryzowano różne działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, które odnoszą się w sposób bezpośredni i pośredni do sektora turystycznego. Opisano działania, w których beneficjentem może być np. rolnik, kiedy stara się o refundację części inwestycji poniesionych na rozwój działalności agroturystycznej. Przedstawiono także działania, kiedy beneficjentem może być np. gmina, która stara się o zwrot części kosztów kwalifikowanych poniesionych np. na modernizację infrastruktury. (abstrakt oryginalny)

In the article different activities from Rural Development Pean (RDP) 2007-201'S with a view to developing tourism are presented. The authors focused on activities connected with different forms of rural tourism development. In these activities there is a possibility of refunding costs invested earlier. For example, farmer who sets up agritourism farms is able to obtain till 50% of invested money for his undertaking. Moreover, any district can obtain some part of invested money for its investments, for example for infrastructure modernization. Moreover, the authors presented results of researches conducted in 57 districts in Małopolska province. Researches focused on local authorities engagement in obtaining union funds for tourism and recreation development. They showed, that there is big interest in obtaining these funds. Refund concerns different activities which are connected with widely understood tourism development. For example, district can obtain some costs from refund which it invested earlier. Mostly, local authorities are investing in tourism infrastructure. Most examined districts have got development strategy. It is a compulsory in application for EU funds for tourism development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bogusz M., Kotala A. 2008: Fundusze unijne szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych w Małopolsce. Innowacje w rozwoju turystyki, Jalinik M. (red). Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 376.
  2. Musiał W., Kania J., Leśniak L. 2005: Agroturystyka i usługi towarzyszące. Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego. Wyd. Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków, 91.
  3. Niedziółka A. 2008: Innowacyjne usługi rekreacyjne jako determinanta rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu, t. II. Rodzaje innowacji, Adamowicz M. (red). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 235.
  4. Niedziółka A. 2008: Problemy finansowania rozwoju agroturystyki w wybranych gminach województwa małopolskiego. Gospodarka Regionalna i Turystyka, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Aktualne Problemy Rozwoju Turystyki w Krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Telus J. i in. (red.), z. 5,1.1. Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce, 276.
  5. Kiryluk II. 2003: Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej. Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Jalinik M. (red). Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 39.
  6. Sawicki B. 2007: Agroturystyka w aktywizacji obszarów wiejskich. Usługowy Zakład Poligraficzny "Integraf', Lublin, 106-107.
  7. Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006. 2002: Departament Turystyki w Ministerstwie Gospodarki, Warszawa, 25.
  8. Śniecińska K 2008: Rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej przy wykorzystaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 oraz analiza wykorzystania środków pomocowych. Innowacje w rozwoju turystyki, Jalinik M. (red.). Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 397.
  9. Wiatrak A.P. 2003: Turystyka w strategii rozwoju gminy. Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Czudec A. (red.). Tom II. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 191.
  10. [www.agroturystyka.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu