BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Powęska Halina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Dobra kultury jako potencjalny czynnik rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu
Culture Goods as a Potential Factor of Development of Tourism Function in Mazovia Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 252-257, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Ochrona dóbr kultury, Turystyka, Rozwój turystyki, Turystyczne atrakcje
Protection of cultural goods, Tourism, Tourism development, Tourist attraction
Note
summ., synopsis
Country
Województwo mazowieckie
Mazowieckie Voivodeship
Abstract
Przekształcenie mazowieckich dóbr kultury w walory krajoznawcze może przyczynić się do powstania wielu nowych produktów turystycznych, co jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju funkcji turystycznej rozumianej jako funkcji społeczno-gospodarczej. Wskazano, że obiekty zabytkowe województwa mazowieckiego stanowią duży potencjał, mogący mieć istotne znaczenie dla rozwoju funkcji turystycznej w regionie. Do najważniejszych korzyści z wykorzystania dóbr kultury dla turystyki zaliczono aktywizację lokalnego kapitału, powstawanie nowych miejsc pracy, poprawę wizerunku oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości, a także zabezpieczenie obiektów zabytkowych przed zniszczeniem i zapomnieniem. (abstrakt oryginalny)

Transformation of Mazovia culture goods into tourist values may contribute to the development of a number of new tourism products, which is a very important factor of development of tourism function regarded as a socioeconomic function. The article shows that the historic objects of the Province of Mazovia have a great potential which may be of great significance for the development of tourism function in the region. Among the most important advantages of the use of culture goods for tourism activities are: activation of local capital, creation of new jobs, image improvement and increasing tourist attractiveness of localities, as well as protection of objects of cultural heritage from destruction and oblivion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gralak K. 2008: Funkcja turystyczna i jej znaczenie dla rozwoju lokalnego i regionalnego. [W:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych, Poweska H. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.
  2. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2004: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa.
  3. Midura F. 2008: Dobra kultury i walory turystyczne - aspekty teoretyczne i prawne. [W:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych, Powęska H. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.
  4. Powęska H. 2008: Optymalne wykorzystanie dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej przy wsparciu z funduszy strukturalnych UE - ujęcie modelowe. [W:] Sposoby wykorzystania dóbr kultury dla potrzeb rozwoju funkcji turystycznej na Mazowszu przy wsparciu z funduszy strukturalnych, Powęska H. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu