BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Źródła finansowania wybranych inwestycji ochrony środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2005-2007
Sources of Financing Selectet Investments of Natural Environment in Rural Areas of the Lower Silesia Province in the Years 2005-2007
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 307-312, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Wieś, Ochrona środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Źródła finansowania, Finansowanie inwestycji ekologicznych
Village, Environmental protection, Environmental investments, Source of financing, Financing of the environmental protection
Note
summ., synopsis
Country
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstract
Przeanalizowano zmiany struktury finansowania wybranych inwestycji infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2005-2007. Zwrócono szczególną uwagę na wsparcie tego finansowania ze środków funduszy unijnych. Zaprezentowano korzystne zmiany, jakie nastąpiły w badanym zakresie na dolnośląskiej wsi. (abstrakt oryginalny)

The paper is dedicated to analysis of charges in the structure of financing technical infrastructure to protect natural environment in selected subregions of dolnośląskie voivoship between 2005-2007. Special attention was paid to the new possibilities of financing technical infrastructure to protect natural environment i.e. money from Structural Funds and Cohesion Funds. The paper emphases the very good use of the enlisted possibilities of financing technical infrastructure on the rural areas of Lower Silesia. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Czaja S., Bela A. 2007: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 349.
  2. Kociszewska I. 2007: Niektóre społeczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. [W:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, pod red. Graczyka A. Wyd. EkoPress Białystok - Wrocław, s. 138.
  3. Kożuch A. 2008: Źródła finansowania rozwoju lokalnego. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013, pod red. Mickiewicza P., Gotkiewicza W. Akademia Rolnicza w Szczecinie, s. 72.
  4. Rocznik ochrony środowiska. 2008: GUS, Warszawa.
  5. Roczniki statystyczne rolnictwa i obszarów wiejskich 2005-2007: GUS, Warszawa.
  6. Zegar J.S. 2005: Programowanie ekorozwoju obszarów wiejskich. [W:] Zrównoważony rozwój. Od utopii do praw człowieka, pod red. Papuzińskiego A. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz, s. 87-111.
  7. Źródła finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce. 1997: Chemonics International Inc, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu