BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wydymus Zofia (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Wspomaganie funkcji rachunkowości przez podział pionowy kont
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 151-167, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Funkcje rachunkowości, Wzorcowy plan kont, Aktywa, Pasywa
Function of accounting, Model chart of accounts, Assets, Liabilities
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie przejawów podziału pionowego kont w nawiązaniu do funkcji współczesnej rachunkowości, z uwzględnieniem zasad wyceny bilansowej danego składnika, będącego przedmiotem ewidencji dzielonego konta. (abstrakt oryginalny)

The main goal of his paper is to show vertical distribution of account to contemporary accounting functions, including the principles of balance sheet valuation of the component, which is the subject of records of divided account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Burzym E., Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008, tom 45(101).
 2. Grabiński K., Utrata wartości aktywów według MSR, [w:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 3. Hejnar J., Zarys teorii wyceny bilansowej, [w:] Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
 4. Jakubczyk-Cały E. (red.). Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych, Difin, Warszawa 2001.
 5. Krajowy Standard Rachunkowości 4 "Utrata wartości aktywów", Dziennik Urzędowy Ministra Finansów 2007, nr 8, poz. 46.
 6. Kiziukiewicz T., Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości, Ekspert, Warszawa 2001.
 7. Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Micherda B., Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Difin, Warszawa 2006.
 9. Micherda B., Przesłanki ewolucji rachunkowości i jej regulacji prawnych. [w:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009.
 10. Pamuła Z., Zapasy, [w:] Micherda B. (red.), Prawo bilansowe a prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2007.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t. jedn. Dz. U. 2002 nr 76, poz. 694 ze zm.
 12. Wydmus Z., Przejawy informacyjnej funkcji rachunkowości w wycenie przedsiębiorstwa, [w:] Dyhdalewicz A., Klamecka-Roszkowska G., Sikorski J. (red.), Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu