BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaraniec Robert (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie)
Title
Uwarunkowania prawne procesów sekurytyzacyjnych w polskim sektorze bankowym
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 139-150, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Sekurytyzacja aktywów, Fundusz sekurytyzacyjny, Dywersyfikacja ryzyka, Ryzyko kredytowe, Sektor bankowy
Asset securitisation, Securitization fund, Risk spreading, Credit risk, Banking sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sekurytyzacja stanowi proces, który spełnia kilka funkcji. Na świecie jest to przede wszystkim dywersyfikacja ryzyka kredytowego, możliwość pozyskiwania kapitału oraz poprawa głównych wskaźników w zakresie tzw. adekwatności kapitałowej. W Polsce sekurytyzacja stosowana była dotychczas raczej jako metoda pozbywania się przez banki z portfela kredytowego tych kredytów, które znalazły się w tzw. sytuacji nieregularnej (funkcja windykacyjna). Uregulowania prawne dotyczące procesów sekurytyzacyjnych są rozproszone w dwóch ustawach, a na dodatek podlegały częstym nowelizacjom (projekt jednolitej ustawy o sekurytyzacji przez jakiś czas był przedmiotem prac Sejmu RP). Artykuł zawiera przegląd aktualnych uwarunkowań prawnych procesów sekurytyzacyjnych stosowanych w polskim sektorze bankowym. W artykule przedstawione zostały kwestie rodzajów aktywów bankowych przeznaczonych do sekurytyzacji oraz form prawnych sekurytyzacji w Polsce (w tym w szczególności zakres działalności funduszy sekurytyzacyjnych). (abstrakt oryginalny)

The securitization determines proceedings, which fulfills few functions. On the world it is first of all diversification of credit risk, possibility of capital acquiring and improvement of main indexes in the scope of so-called credit adequacy. In Poland securitization has been used so far rather like a method of disposing from credit wallet of those credits, which had been found in so-called irregular situation (vindicatory function). Legal settlements concerning securitization proceedings ' are distracted in two statutes, and in addition were subjected to often amendments (draft of uniform statute concerning securitization for some time was subject of Seym's work). Article comprises review of actual legal conditionings of securitization proceedings' applied in polish bank sector. In article has been presented issues concerning kinds of bank assets' intended for securitization and legal forms of securitization in Poland (in particular scope of securitization fund's activity). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bączyk M., Komentarz do art. 92a ustawy - Prawo bankowe, LcxPolonica Maxima, edycja z kwietnia 2008.
 2. Chłąd J., Ogólne oraz deregulacyjne funkcje sekurytyzacji, "Prawo Bankowe" 2006, nr 11.
 3. Haładyj K, Sekurytyzacja - potrzeba zmian, "Przegląd Prawa Handlowego" 2007, nr 3.
 4. I laładyj K, Umowa o subpartycypację - zagadnienia konstrukcyjne, "Prawo Bankowe" 2007, nr 2.
 5. Półtorak B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego - na podstawie działalności banków hipotecznych, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Wydanie II, Warszawa 2009.
 6. Reksa Ł., Sekurytyzacja wierzytelności na rynkach międzynarodowych, "Bank i Kredyt" 2004, nr 2.
 7. Sekurytyzacja w krajach Unii Europejskiej oraz w polskim systemie bankowym. Wyniki ankiety badawczej, Raport Komisji Nadzoru Bankowego, Warszawa 2007.
 8. Waszkiewicz A., Sekurytyzacja w Polsce - trudna droga do sukcesu, "Biuletyn POU - Zarządzanie Zmianami" 2008, nr 2 (14).
 9. Zombirt J., Instrumenty sekurytyzacyjne, "Prawo Bankowe" 2003, nr 5.
 10. Zombirt J., Sekurytyzacja - technika zarządzania ryzykiem kredytowym, "Prawo Bankowe" 2003, nr 3.
 11. Zwolińska-Doboszyńska A., Sekurytyzacja wierzytelności z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych na tle innych uregulowań dotyczących sekurytyzacji, "Przegląd Prawa Handlowego" 2005, nr 2.
 12. Akty prawne
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r- Prawo bankowe, t. jedn. Dz. U. 2002 nr 72, poz. 665 ze zm.
 14. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, Dz. U. 2004 nr 146, poz. 1546 ze zm.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz. U. 2008 nr 235, poz.1589.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu