BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kożuch Małgorzata (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przesłanki, rodzaje i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw
Source
Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 2010, nr 12, s. 80-91, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja finansowa, Pomoc publiczna
Restructuring of enterprises, Financial restructuring, Public aid
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedsiębiorca, działający w zmieniającym się otoczeniu, podlega przekształceniom. Przekształcenia te nazywane zmianami lub restrukturyzacją, odnoszą się zarówno do majątku, kapitałów, zatrudnienia, jak i organizacji, a niekiedy nawet struktury własnościowej. Działania restrukturyzacyjne, choć często w praktyce gospodarczej podejmowane w celu naprawy czy ratowania przedsiębiorstwa przed bankructwem, mogą też mieć charakter działań antycypacyjnych lub kreatywnych, wzmacniających pozycję przedsiębiorcy na rynku. (abstrakt oryginalny)

The entrepreneur, working in a changing world, transformed himself. These transformations is called change and restructuring, relates both to the property, capital, employment and organization, and sometimes even the ownership structure. Restructuring measures, although often in business practice taken to repair or rescue from bankruptcy, may also be predict or creative activities, strengthening the position of entrepreneurs in the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Baś-Mazur M., Kompendium wiedzy nowego przedsiębiorcy, Oficyna Wydawnicza Text, Kraków 2006.
  2. Choroszczak J., Mikulec M., Pomoc publiczna a rozwój firmy, Poltext, Warszawa 2009.
  3. Doroziak L. (red.), Restrukturyzacja ekonomiczna przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
  4. Fornalczyk A., Choroszczak J., Mikulec M., Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, Poltcxt, Warszawa 2008.
  5. Postula I., Werner A., Pomoc publiczna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis-Nexis, Warszawa 2006.
  6. Porada-Rochoń M., Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie adaptacji do współczesnego otoczenia, Difin, Warszawa 2009.
  7. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku, UOKiK, Warszawa 2008.
  8. Suszyński C, Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Proces zarządzania zmianami, PWE, Warszawa 1999.
  9. Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, Dz.U. UE 2004, C 244/02.
Cited by
Show
ISSN
1897-659X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu