BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chmielarz Witold (Uniwersytet Warszawski)
Title
Wstępne analizy i oceny indywidualnej bankowości elektronicznej wybranych banków w Polsce w połowie roku 2008
Introductory Analysis and Evaluations Individual e-Banking for Selected Banks in Poland in the Middle of 2008
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (13), 2009, nr 55, s. 54-65, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Aspekty informatyzacji organizacji
Keyword
Bankowość elektroniczna, Serwis internetowy, Usługi internetowe, Analiza porównawcza
E-banking, Website, Internet services, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest wykonanie wstępnych analiz do czwartego etapu badań, dotyczącego analizy i oceny usług internetowej bankowości indywidualnej w Polsce w połowie roku 2008. Rozpoczyna go wstęp określający miejsce bieżących badań w cyklu badawczym, uzasadniający podjęcie badań oraz definiujący podstawowe pojęcia używane w pracy. Kolejnym krokiem jest analiza serwisów bankowości indywidualnej wybranych banków w Polsce, a następnym - analiza uzyskanych wyników i wnioski dotyczące przyszłych badań tego etapu. (abstrakt oryginalny)

The main goal of the article is an introductory analysis executing for the fourth stage of analysis and evaluation research of an individual banking services in Poland in the middle of 2008. It starts from an introductory description of a place of current research in total research cycle, taken research justification and basic phenomena definitions. Next the analysis of individual banking services for selected banks in Poland are taken. Another step is analysis obtained results and conclusions concerned future research of this stage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chmielarz W., Metody oceny witryn banków internetowych w zakresie obsługi klienta indywidualnego, "Rachunkowość Bankowa" 2008, nr 3(40).
  2. Chmielarz W., Przełączniki metodyczne w ocenie witryn internetowych sklepów komputerowych, [w]: Zarządzanie wiedzą i technologiami informatycznymi, rozdz. 43, red. C. Orłowski, Z. Kowalczuk, E. Szczerbicki, seria: Automatyka i Informatyka nr 4, Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, Gdańsk 2008.
  3. Chmielarz W., Systemy elektronicznej bankowości, Difin, Warszawa 2005.
  4. Modele efektywnych zastosowań elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, red. W. Chmielarz, Wydawnictwo WSEI, Warszawa 2007.
  5. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
  6. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. Surmacz W., Sieć i płacz, "Newsweek", dodatek "Biznes. Ranking banków" 30.09.2007.
  8. http://www.zbp.pl/ (listopad 2008).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu