BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojewódzka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Absorpcja środków z funduszy strukturalnych i jej uwarunkowania na przykładzie powiatu grójeckiego
European Union Funds Absorption and its Conditions on the Example of the Grójecki District
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2009, T. 11, z. 5, s. 339-343, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Studium przypadku, Powiat
Structural funds, Case study, County
Note
summ., synopsis
Abstract
Przedstawiono studium przypadku powiatu grójeckiego, którego tematem jest pozyskiwanie środków finansowych z funduszy strukturalnych. Scharakteryzowano absorpcję środków z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2004-2006 oraz określono bariery, jakie wystąpiły zarówno na etapie przygotowywania wniosków oraz podczas realizacji projektów. Wnioski sformułowane na podstawie bieżących doświadczeń mogą być wykorzystane w przyszłości i przyczynić się do efektywniejszego korzystania ze środków strukturalnych przez powiaty. (abstrakt oryginalny)

The article is a case studs of Grójecki district. The introduction includes some information about its development level and EU founds absorption. The research was conducted in the years 2008 by Individual In-Depth Interview. Moreover there is the process of taking EU funds in 2004-2006 described. In the article the barriers connected with preparing application and projects implementation were characterized. Knowledge of absorption conditionings can cause more effective EU funds using in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Regionalnych (BDR). 2004, 2008: GUS, Warszawa.
  2. Dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 2008: MRR, Warszawa.
  3. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K. 2007: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa, 163.
  4. Ruśkowki E. 2008: Finanse samorządu regionalnego i lokalnego. [W:] Gospodarka regionalna i lokalna, Strzelecki Z. (red.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 264.
  5. Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów - analiza i rekomendacje. 2009: Projekt zrealizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Warszawie przez zespół badawczy SGGW (Zając J., Wojewódzka A., Stawicki M.). Styczeń.
  6. Wojewódzka A. 2007: Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. Roczniki Naukowe SERIA, t. IX, z. 2, Warszawa-Poznań-Kraków, 416-421.
  7. Wojewódzka A. 2009: Zróżnicowanie wsparcia unijnego i jego znaczenie w rozwoju lokalnym na przykładzie wybranych gmin województwa mazowieckiego. [W:] Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej, Adamowicz M. (red.). SGGW, Warszawa (w druku).
  8. [www.funduszestrukturalne.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu