BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Zwolińska-Ligaj Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Title
Sieć Natura 2000 w świetle opinii wójtów i radnych reprezentujących gminy objęte europejską siecią ekologiczną
Natura 2000 in the Light of Opinions of Chief Officers and Councillors of Communes Covered by the European Ecological Network
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 1, s. 171-186, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Obszary chronione, Środowisko przyrodnicze, Ludność wiejska, Świadomość ekologiczna, Samorząd terytorialny, Badanie opinii
Protected area, Natural environment, Rural population, Ecological awareness, Local government, Opinion research
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zostały przedstawione postawy przedstawicieli samorządów gminnych objętych siecią Natura 2000 wobec problemów ochrony środowiska oraz rangi problemów środowiskowych w procesie zarządzania rozwojem gminy ze szczególnym uwzględnieniem opinii na temat oddziaływania sieci Natura 2000 na rozwój lokalnych gospodarek. Badani przedstawiciele samorządu wyrazili niejednoznaczne opinie (zarówno negatywne jak i pozytywne) dotyczące konsekwencji objęcia terenu gminy siecią Natura 2000. Jak się wydaje, źródłem negatywnego postrzegania Natury 2000 w dużej mierze jest brak informacji oraz przedmiotowe potraktowanie samorządów w procesie wyznaczania obszarów „naturowych”. Podkreślić należy, że przedstawiciele samorządów terytorialnych dostrzegają potencjalną rolę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego w kreowaniu rozwoju gminy, jednak na obecnym etapie funkcjonowania sieć Natura 2000 budzi istotne zastrzeżenia, które przesłaniają potencjalne korzyści. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the attitudes of the representatives of self-governments in communes covered by the Natura 2000 network towards the problems of environmental protection and the rank of environmental matters in the process of managing the development of communes, with special emphasis on the opinions about the impact of the Natura 2000 network on the development of local economies. The surveyed representatives of local councils have expressed both negative and positive opinions on the effects of their communes’ inclusion in the Natura 2000 network. It seems that negative opinions on Natura 2000 have their source in the lack of information and failure to ensure self-governments active role in the process of delimitation of areas included in the Natura 2000 network. It should be noted that the representatives of local councils are aware of the potential role of the natural environment’s resources and properties in the creation of the communes’ development but at the present stage of its functioning the Natura 2000 network arouses serious reservations that obscure the potential advantages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjącego ptactwa.
  2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
  3. Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. Dz.U. z 1994 r. nr 124, poz. 607.
  4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591.
  5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. nr 92 poz. 880, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu