BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziura Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Poziom innowacyjności a wielkość nakładów inwestycyjnych na innowacje i prace badawczo-rozwojowe w Polsce
Investment in Innovation and Research and Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 45-66, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Inwestycje przedsiębiorstw, Innowacyjność, Sfera B+R w przedsiębiorstwie
Knowledge-based economy, Enterprises investments, Innovative character, R&D in the enterprise
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Większość zjawisk gospodarczych i organizacyjnych oraz problemów, z jakimi mamy obecnie do czynienia w gospodarce światowej, jest skutkiem procesu przechodzenia od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarkę opartą na wiedzy (GOW) cechuje szybki rozwój tych sektorów, które związane są z rozwojem nauki i przetworzeniem informacji, głównie gałęzi przemysłu zaliczonych do wysokiej techniki, a także technik i usług społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka oparta na wiedzy to również taka, w której źródłem przewagi konkurencyjnej większości przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, są przedsięwzięcia innowacyjne. Innowacyjność przedsiębiorstw kształtuje innowacyjność całej gospodarki, przyczyniając się do jej konkurencyjności, a w efekcie do wzrostu produktu krajowego brutto (PKB). Jednocześnie np. poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe silnie warunkujący innowacyjność przedsiębiorstw jest zdeterminowany przez ogólny poziom bogactwa danego kraju, odzwierciedlony we wskaźniku PKB. (fragment tekstu)

Contemporary economic and organisational phenomena and problems being adressed at present in the world economy have grown out of the transition from an industrial economy to a knowledge-based one. The knowledge-based economy (GOW) has seen tremendous growth of those sectors characterized by development of learning and the processing of information among branches of industry using advanced techniques and techniques serving the information society. The article discusses the knowledge-based economy, in which a source of competitive advantage for the majority of enterprises, including small and medium-size ones, is innovation. Innovation at the enterprise level will be duplicated on the national level, thus making a country more competitive and boosting GDP growth. The level of investment companies make in research and development strongly affects their ability to innovate, but is determined at the same time by the country’s wealth, as reflected in GDP indicators. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Definicje pojęć z zakresu statystyki nauki i techniki, GUS, Warszawa 1999.
 2. European Innovation Scoreboard 2005, European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Luxembourg, 2005 (www.trendchart.org).
 3. European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Perfor-mance, European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, Luxembourg, February 2008. (www.trendchart.org).
 4. Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation. The Positive Sum Strategy, red. R. Landau i N. Rosenberg, The National Academy Press, Washington D.C. 1986.
 5. Nauka i technika w 2002 r., GUS, Warszawa 2002.
 6. Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa 2003.
 7. Nauka i technika w 2004 r., GUS, Warszawa 2004.
 8. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2005.
 9. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2006.
 10. Nauwelaers C., Wintjes R., SME Policy and the Regional Dimension of Innovation: Towards a New Paradigm for Innovation Policy? University of Maastricht, Maastricht 2005.
 11. Negocjacje w transferze technologii, UNIDO, Warszawa 2003.
 12. Oslo Manual, OECD, Paris 2005.
 13. Public Financial Support for Commercial Innovation, The World Bank, Washington D.C. 2006.
 14. Raport: Wyniki badań innowacyjności polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, lipiec 2005 r.
 15. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa 2005.
 16. Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2004.
 17. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw -raport z badań: Monitoring kondycji sektora MŚP 2006, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Warszawa, maj 2006 r.
 18. Wyniki badań GUS - wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2005 roku, GUS, Warszawa, grudzień 2005 r.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu