BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Balcerek-Wieszala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Szymla Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Opór wobec zmian w procesach rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstw
Resistance to Change in a Company's External Development Process
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 195-214, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Kultura organizacyjna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Zarządzanie w procesie zmian, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Organisational culture, Human Resources Management (HRM), Organisational change, Change management, Management under change process, Communication in organisation
Note
summ.
Abstract
Wprowadzanie zmian w organizacji nie jest zadaniem łatwym i bardzo często nie kończy się sukcesem. Zdolność do przystosowania się do takich zmian jest najważniejszą umiejętnością współczesnego przedsiębiorstwa. Brak akceptacji zmian przez pracowników jest jedną z najczęstszych przyczyn niepowodzeń. Zmiany wywołują uprzedzenia i poczucie bezsilności. W artykule omówiono problem oporu wobec zmian jako podstawową barierę skutecznego realizowania procesów rozwoju przedsiębiorstwa. Przedstawiono również diagnozę oporu wobec zmian, audyt zasobów ludzkich oraz badanie kultury organizacyjnej jako narzędzia uskuteczniające implementację przemian w przedsiębiorstwie.

Implementing changes in an organisation is not an easy task and in fact very often comes to grief. The ability to adapt to change is the most important skill a contemporary enterprise can possess. One reason companies fail to do so is the quality of the corporate culture, which is often overlooked when a change programme is implemented. Corporate culture is created over the course of years, so changing it quickly is impossible; the change process should be carried out hand-in-hand with change in corporate culture. Diagnosing current corporate culture and the reasons for employee resistance to change are the main phases in a company’s development process. The article reviews corporate cultures and ways of communicating that suit them. It also shows the important role human resources plays in successfully changing an organisation and examines tools that may be used to support changes and conduct changes in corporate culture successfully. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Balcerek A., Komunikacja wewnętrzna podczas zmian, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, „Humanizacja Pracy” 2007, nr 5-6.
 2. Baruk A., Opór wobec zmian w przedsiębiorstwie i jego pokonywanie, „Przegląd Organizacji” 2001, nr 7/8.
 3. Clark L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 4. Czerniachowicz B., Gąsior-Żarska A., Kapitał ludzki w due diligence - wybrane aspekty [w:] Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszwa-Kraków 2005.
 5. Drucker P.E., Praktyka zarządzania, Biblioteka Nowoczesności. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1998.
 6. Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, red. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 1998.
 7. Gros U., Co powinni wiedzieć pracownicy, „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 6-7.
 8. Kilmann R.H., Covin T.Y., Corporate Transformation Revitalizing Organizations for a Competitive Word, Jossey Bass Publications, San Francisco 1988.
 9. Komuda Ł., Piąta fala już za nami, „Boss Gospodarka” 2003, marzec (460).
 10. Luecke R., Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.
 11. Masłyk-Musiał E., Organizacje w ruchu. Strategie zarządzania zmianami, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 12. Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. M. Sierpińska, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2006.
 13. Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, red. R. Boro-wiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 14. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstw, szanse i ograniczenia, PWN, Warszawa 1997.
 15. Stachowicz-Stanusch A., Fuzje przedsiębiorstw kluczowymi strategiami rozwoju korporacji. Współczesne metody analizy kulturowych i społecznych aspektów fuzji (Culture Due Diligence) [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, red. M. Sierpińska, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2006.
 16. Sulkowski Ł., Kształtowanie kultury organizacyjnej - polskie doświadczenia okresu transformacji [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przed-siębiorstw, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszawa-Kraków 2002.
 17. Sypniewska P, Międzynarodowe fuzje i przejęcia - zarządzanie zmianą w procesie integracji łączących się firm, s. 1, www.aperogroup.com (05.05.2010).
 18. UNCTAD, World Investment Report 2007, New York, Geneva 2007.
 19. Zarębska A., Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2002.
 20. Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, TNOiK, Warszwa-Kraków 2005.
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, red. A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 22. Zgud J., Pacek M., Menedżer w roli lidera zmiany -jak komunikować zmiany w różnych kulturach organizacyjnych, www.centrumwiedzy.edu.pl (28.06.2007).
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu