BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kulisa Beata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Płaca minimalna w systemie wynagradzania pracowników
The Minimum Wage in the Workers' Pay System
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 836, s. 215-227, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Płaca minimalna, Wynagrodzenia, Wynagrodzenie za pracę, Poziom płac
Minimum wage, Remuneration, Remuneration for work, Wage level
Note
summ.
Abstract
Płaca minimalna jest od lat jednym z bardziej kontrowersyjnych zagadnień ekonomicznych. Stanowi podstawowy instrument w polityce społeczno-gospodarczej wielu krajów. Kształtując bezpośrednio rynek pracy, jest przedmiotem dyskusji związków zawodowych, pracodawców oraz ekonomistów. Omówiono wynagrodzenie jako pieniężny ekwiwalent za pracę oraz istotę i cele wynagrodzenia minimalnego. Na koniec przedstawiono kształtowanie się poziomu minimalnego wynagrodzenia w Polsce i pozostałych krajach UE w latach 2003-2007.

A fundamental instrument used in socio-economic policy in many countries, the minimum wage has for years been one of the most controversial economic issues. It has a direct effect on the labour market, and is thus a subject of discussion among trade unions, employers and economists. Advocates emphasise its role in preventing the egregious exploitation of workers, whereas opponents argue that too high a minimum wage increases labour costs, which can undermine a country’s competitiveness. This report compares Poland’s minimum wage with that of other EU countries and the United States in the years 2003-2007. It also presents minimum wage indicators in relation to the average pay in the national economy and the number of workers receiving the minimum wage in general employment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 2. Gableta M., Potencjał pracy w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 3. Jacukowicz Z., Skuteczny system wynagradzania w firmie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1997.
 4. Jacukowicz Z., Zróżnicowanie płac w krajach Unii Europejskiej i w USA, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2000.
 5. Kodeks pracy - nowelizacja prawa pracy, Wszechnica Podatkowa, Kraków 2002.
 6. Kopertyńska M.W., System płac przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 7. Kulicki J., Koszty zatrudnienie pracowników, Zarządzanie i Finanse, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2000.
 8. Opodatkowanie pracy i wynagrodzenie minimalne, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2005.
 9. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - Procesy - Metody, PWE, Warszawa 2003.
 10. Regnard P, Minimum wages 71/2007, Statistic in Focus, Population and Social Conditions, Eurostat 2007.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. Dz.U. nr 171, poz. 1227.
 12. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r., nr 2, poz. 14, w sprawie szczegółowych zasad ustalania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.
 13. Statistics in focus, t.7/2005, Eurostat, za: Ministerstwem Pracy i Polityki Socjalnej, http:// www.mpips.gov.pl (12.06.2007).
 14. Twardo D., Obliczanie wynagrodzeń. Składniki wynagrodzeń, "Serwis Prawno-Pracowniczy" 2006, nr 28.
 15. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U. 1974, nr 21, art. 77(5) z późn. zm.
 16. Wiktorow A., Grabowski M.H., Koszty pracy w transformacji, "Transformacja Gospodarki" 1996, nr 77.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu