BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trafiałek Elżbieta (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kozieł Dorota (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Kaczmarczyk Małgorzata (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Wyzwania starzejącego się społeczeństwa opartego na wiedzy : wybrane problemy edukacji i profilaktyki marginalizacji społecznej
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2009, t. 231, s. 305-323, rys., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Przyszłość demograficzna Polski
Keyword
Starzenie się społeczeństw, Edukacja, Marginalizm, Przemiany demograficzne, Przemiany społeczne
Ageing of the population, Education, Marginalization, Demographic transformation, Social change
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu są przemiany demograficzne i społeczno-ekonomiczne w XXI wieku. W artykule omówiono proces starzenia się populacji europejskiej, jak również warunki, w których zakazuje się dyskryminacji wiekowej.

The subject of the article refers to demographic transformations and their socioeconomic outcomes in the 21st century. The paper discusses the process of aging of the European population as well as the conditions in which the policies outlawing age discrimination can be implemented. The problems under consideration are tackled from the perspective of the assumption that continual education represents the yardstick for the development of modem societies. The text stresses the fact that commonly guaranteed access to knowledge and modem technologies constitutes the most effective means for preventing from social exclusion in old age. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Chabior A., 2008, Z badań nad aktywnością seniorów - przykłady doświadczeń polskich i niemieckich, [w:] A. Fabiś (red.), Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów, Bielsko-Biała, s. 28-38.
 2. Ćwiek J., 2006, Szkolimy się na potęgę, zwłaszcza po pięćdziesiątce, dostępne na stronie internetowej www.praca.gazeta.pl z dnia 20 marca 2006.
 3. Długosz Z., 2006, Stan i perspektywy starzenia się ludności w Europie w latach 2004-2025, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jak doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Wyd. UŁ, Łódź, 429 s.
 4. Domaszewicz Z., 2007, E-mail jak narkotyk oraz Opracowania i analizy Biura Symentac, dostępne na stronie internetowej www.gazeta.pl z dnia 3 lutego 2007.
 5. Frieske K.W.(red-), 1999, Marginalność i procesy marginalizacji, IPiPS, Warszawa.
 6. Graniewska D., 1999, Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, IPiPS, Warszawa.
 7. Halicka M., 2008, Dostęp osób starszych do edukacji, [w:] Stan przestrzegania praw osób starszych w Polsce Analiza i rekomendacje działań, Biuletyn RPO - Materiały, nr 65, Warszawa.
 8. Komputer w co drugim domu, 2007, Firma Badawcza D-LINK - Technology Trend. SMG/KRC, dostępne na stronie www.raprttdlinka.com z dnia 12 sierpnia 2007.
 9. Matyjas В., Ratajek Z., Trafiałek E., 1997, Orientacje i kierunki w pedagogice współczesnej. Zarys problematyki, Wszechnica Świętokrzyska, Kielce.
 10. Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013, 2006, MRR, Warszawa.
 11. Orzechowska G., 2007 Przeciw wykluczaniu społecznemu osób starszych, [w:] A. Fabiś (red.), Instytucjonalne wsparcie seniorów - rozwiązania polskie i zagraniczne, WSA, Bielsko-Biała.
 12. Pakuła M., 2007, Postawy osób starszych wobec starości. Studium teoretyczno- diagnostyczne., Wyd. Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin.
 13. Sektorowy Program Operacyjny. Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, 2003, MRR, Warszawa.
 14. Seniorzy w świecie nowoczesnych technologii, 2008, dostępne na stronie internetowej www.internet.senior.pl z dnia 5 kwietnia 2008.
 15. Sprawozdania RPO z lat 2002-2007, 2008, dostępne na stronie internetowej www.brpo.gov.pl z dnia 15 lutego 2008.
 16. Synak B. (red.), 2002, Polska starość, Wyd. UG, Gdańsk.
 17. Szatur-Jaworska В., 1997, Kształcenie gerontologiczne w Polsce, Gerontologia Polska, nr 4.
 18. Szweda-Lewandowska Z., 2006, Proces starzenia się społeczeństw RFN i Japonii, [w:] J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, UŁ, Łódź, 445 s.
 19. Trafiałek E., 2003, System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej, [w:] K. Głąbicka, M. Pierzchalska (red.), System zabezpieczenia społecznego po I przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, PTPS, Radom, 75-89.
 20. Trafiałek E., 2002, O nową politykę społeczną wobec starości, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się społeczeństwa i jego wyzwania dla polityki społecznej, AE, Katowice 2002, 179-196.
 21. Uchwała z dnia 16.X.2007 roku w sprawie przyjęcia PO KL, 2007, MRR, Warszawa.
 22. Uhlig D., 2009, Polska A-w internecie, Polska В - tylko w realu. Na podstawie badań CBOS ze stycznia 2009 roku, dostępne na stronach internetowych www.gazeta.pl iwww.cbos.gov.pl z dnia 2 marca 2009.
 23. Wenzel M., 2007, Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań CBOS Nr BS/59/2007, Warszawa, dostępne na stronie www.filantropia.org.pl z dnia 5 kwietnia 2008.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu