BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarzębowski Sebastian (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Bezat Agnieszka (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Productivity Changes in Polish Miling Companies : Application of Malmquist TFPC Index
Produktywność polskich przedsiębiorstw młynarskich : zastosowanie indeksu Malmquista
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 5, s. 55-58, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Produktywność przedsiębiorstwa, Przemysł przetwórstwa rolnego, Wskaźniki produktywności, Metoda DEA (analiza obwiedni danych)
Enterprise productivity, Agricultural processing industry, Productivity indicators, Data Envelopment Analysis (DEA)
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule wykorzystano finansowe dane panelowe pochodzące z największych przedsiębiorstw młynarskich w Polsce. W polskim przetwórstwie zbożowo-młynarskim występuje wiele czynników wpływających na zmianę produktywności przedsiębiorstw, zostały one przedstawione w artykule. Do badania zastosowano bazujący na DEA indeks Malmquist 'a. Jest to szeroko stosowane narzędzie w badaniach ekonomicznych. Indeks może zostać obliczony przy zastosowaniu nieparametrycznej metody DEA (Data Envelopment Analysis). Podejście to umożliwia włączenie do analizy wszystkich nakładów i efektów, którą mogą wpływać na produktywność. Bazujący na DEA indeks Malmquist 'a pozwala na wyznaczenie wskaźników określających zmiany produktywności (TFPC) oraz na rozłożenie ich na wskaźniki: TC (technological change), TEC (technical efficiency change) i SEC (scale efficiency change). (abstrakt oryginalny)

The panel of financial data from the biggest milling companies in Poland is used in the article. In the polish milling branch there is a lot of factors which exert influence on the productivity change of the companies. This factors are mentioned in the article. The approach which was used in the article is the DEA-based Malmquist productivity index. The index is a useful tool in economics. It can be estimated by using a non-parametric method - Data Envelopment Analysis. This approach permits including of all inputs and outputs which can have an influence on the productivity. The DEA-based Malmquist index allows to calculate indices of total factor productivity change (TFPC) and to decompose it to: TE (technological change), TEC (technical efficiency change) and SEC (scale efficiency change). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Canter U., Krüger J., Hanusch H. 2007: Produktivitäts- und Effizienzanalyse. Der nichtparametrische Ansatz. Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 247-266.
  2. Caves D.W., Christensen L.R., Diewert W.E. 1982: Multilateral Comparisons of Output. Input and Productivity Using Superlative Index Numbers. Economic Journal, vol. 92, 73-86.
  3. Coelli T.J., Rao P., O`Donnell Ch .J., Battese G.E. 2005: An introduction to efficiency and productivity analysis. Second Edition, Springer, New York, 64-83.
  4. Cooper W., Seiford L., Tone K. 2007: Data Envelopment Analysis. A comprehensive text with models, applications, references. 2. Edition, Springer-Verlag, Berlin, 6-12.
  5. Färe R., Forsund F.R., Grosskopf S., Hayes K., Heshmati A. 2001: A note on decomposing the Malmquist productivity index by means of subvector homotheticity. Springer, Economic Theory, vol. 17, 239-245.
  6. Färe R., Grosskopf S., Roos P. 1998: Malmquist productivity indexes: A survey of theory and practice. [In:] Färe R., Grosskopf S., Russell R.R. Index numbers: Essays in honour of sten malmquist. Kluwer Academic Publishers, Boston.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu