BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Doktór Kazimierz (Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Status rad pracowniczych w systemie przedstawicielskim
Works Councils in a Representative System
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 5, s. 19-31, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Rada pracownicza, Związki zawodowe, Dialog społeczny, Alienacja, Grupa interesu, Organizacja biznesu, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Demokracja przemysłowa
Works Councils, Trade unions, Social dialogue, Alienation, Interest group, Business management, Human Resources Management (HRM), Industrial democracy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł zawiera opis statusu rad pracowników w systemie przedstawicielskim organizacji dialogu społecznego, w którym udział biorą związki zawodowe, rady pracowników oraz zarządy przedsiębiorstw i zakładów pracy. Autor przedstawia funkcje różnych przedstawicielskich organów pracowniczych jako partnera względem zakładowych organizacji związkowych oraz właścicieli lub zarządców organizacji biznesu. (abstrakt oryginalny)

This article contains a description of the status of works councils in the representative system of social dialogue organizations encompassing trade unions, works councils, and the managements of companies and plants. The author presents the functions of various employee representative bodies as a partner for works trade union organizations as well as the owners or managers of business organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Borkowska S. (2008), Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji, [w:] Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 2. Dahrendorf R. (2007), Klasy i klasowy konflikt w społeczeństwie przemysłowym, NOMOS, Kraków.
 3. Dahrendorf R. (1993), Nowoczesny konflikt społeczny, Czytelnik, Warszawa.
 4. Doktór K. (2002), Zmierzch pracy czy upadek zatrudnienia, [w:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, vol. 5 "Zarządzanie pracą", Wyd. UJ, Kraków.
 5. Doktór K. (2004), Modernizacja stratyfikacji zawodowej, [w:] Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, GUS, Warszawa.
 6. Doktór K. (2010), Dylematy marginalizacji, [w:] Kopka J., Matuszak G. (red.), Problemy współczesnej demokracji i moralności, Wyd. UŁ, s. 123-134.
 7. Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Gardawski J., red. (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Scholar, Warszawa.
 9. Gardawski J., Gąciarz B., Mokrzyszewski A., Pańków W. (1999), Rozpad bastionu? Związki zawodowe w gospodarce prywatyzowanej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja im. Eberta, Warszawa.
 10. Jasińska J. (2010), Stosunki i warunki pracy, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. Król H., Ludwiczyński A., red. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. March J., Simon H. (1966), Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Lachiewicz S. (2001), Wpływ restrukturyzacji przemysłu na proces partycypacji pracowniczej w przedsiębiorstwach, [w:] S. Rudolf (red.), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju?, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 14. Listwan T., red. (2010), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 15. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 16. Rudolf S., red. (2001), Partycypacja pracownicza. Echa przeszłości czy perspektywy rozwoju, Wyd. UŁ, Łódź.
 17. Towalski R. (2001), Konflikty przemysłowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Urbanek P., red. naukowa (2010), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wyd. UŁ, Łódź.
 19. Wratny J., Bednarski M. (2010), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze w gospodarce posttransformacyjnej, IPiSS, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu