BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastuszka Sławomir (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Znaczenie subwencji i dotacji dla województwa świętokrzyskiego w latach 2008-2010
Significance of Subsidies and Grants for the Świętokrzyskie Voivodship in the Years 2008-2010
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 9, s. 30-47, przypisy
Keyword
Subwencjonowanie samorządu terytorialnego, Dotacje, Budżet samorządu terytorialnego, Zewnętrzne zasilanie budżetów lokalnych
Local government subsidies, Subsidies, Local budget, External supply of local budgets
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo świętokrzyskie
Świętokrzyskie Voivodship
Abstract
Subwencje ogólne oraz dotacje z budżetu państwa stanowią ważne źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wielkość transferów z obu tych form wsparcia zależy od społeczno-gospodarczego poziomu rozwoju województwa. Wydatki te mogą dotyczyć m.in. różnego rodzaju dotacji i subwencji z budżetu państwa zarówno na cele nieinwestycyjne (bieżące), jak i inwestycyjne (majątkowe). Artykuł prezentuje analizę wielkości i struktury środków subwencji ogólnych i dotacji z budżetu państwa, kierowanych do regionu świętokrzyskiego na przestrzeni lat 2008–2010. Jak wynika z przeprowadzonych badań, największym beneficjentem tych środków jest pomoc społeczna. (abstrakt oryginalny)

General subsidies and grants from the state budget constitute an important source of territorial self-government income. The level of transfers from both forms of support depends on the level of socioeconomic development of the voivodship. This spending can apply to various types of grant and subsidy from the state budget both for non-investment (current) and investment (asset) purposes. The article presents an analysis of the level and structure of sources of general subsidies and grants from the state budget directed to the Świętokrzyskie region in the years 2008–2010. The studies conducted show that the largest beneficiary of these funds is social welfare. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. J. Adamiak, Finanse jednostek samorządu terytorialnego, w: W. Kosiedowski (red.), Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń 2005.
 2. A. Borodo, Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2006.
 3. E. Chojna-Duch, Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2001.
 4. Z. Gilowska, Finansowanie samorządu terytorialnego. Przesłanki i bariery, "Samorząd Terytorialny" 2001/1–2.
 5. B. Gruziejewska, Podstawowe założenia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle konstrukcji teoretycznych, "Samorząd Terytorialny" 2004/11.
 6. U. Kalina-Prasznic (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2000.
 7. M. Korolewska, Informacja BSiE nr 818, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, http://biurose.sejm.gov.pl, listopad 2009 r.
 8. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, dokument zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej zatwierdzającą pewne elementy Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, Warszawa 2007.
 9. Z. Ofiarski, Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2002.
 10. J. Osiatyński, Finanse publiczne – ekonomia i polityka, Warszawa 2006.
 11. S. Owsiak (red.), Finanse publiczne, Warszawa 2006.
 12. S. Pastuszka, Europejska polityka regionalna w województwie świętokrzyskim, Kielce 2008.
 13. B. Pietrzak, Z. Polański (red.), System finansowy w Polsce. Lata dziewięćdziesiąte, Warszawa 2000.
 14. E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1996.
 15. H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Warszawa 2008.
 16. W. Sońta, Finanse samorządu terytorialnego, Radom 2003.
 17. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 r., GUS, www.stat.gov.pl.
 18. P. Swianiewicz, Finanse lokalne – teoria i praktyka, Warszawa 2004.
 19. J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska, Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu