BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jamka Beata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Redefinicja celu przedsiębiorstwa wobec kryzysu finansowego
Redefining the Company Aim in View of Financial Crisis
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2009, nr 4, s. 42-46, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Zarządzanie w kryzysie, Cele przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne, Nowa Gospodarka
Financial crisis, Crisis management, Corporate objectives, Intangible assets, New Economy
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co umożliwiło takie postępowanie banków, że latem 2007 roku wybuchł kryzys finansowy? Punktem wyjścia rozważań autorki jest analiza celu przedsiębiorstwa, który ma charakter społeczny oraz ekonomiczny. Na podstawie badań cytowanych w literaturze autorka wymienia przyczyny związane z priorytetami i kierunkami rozwoju światowej gospodarki w ostatnim ćwierćwieczu, a które stały się źródłem kryzysu finansowego. (abstrakt oryginalny)

This article's aim is to find answers to the question, what allowed such behavior of the banks, that the financial crisis broken out in the summer of 2007? The starting point for discussion is the author's analysis of the company, which on the one hand has a social character, and on the other economic one. Basing on research cited in the literature, the author mentions several reasons associated with the priorities and directions of world economy development in the last 25 years, which became the source of the financial crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Arystoteles, Polityka, Ossolineum, Wrocław 1953.
 2. 2) Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa 2000, s. 81-82, 141, 145-146.
 3. 3) Hausner J., Laurisz N., Mazur S., Przedsiębiorstwo społeczne - konceptualizacja, [w:] Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Hausner J. (red.), Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UE w Krakowie, Kraków 2006.
 4. 4) Herman A., Kasiewicz S., Cele działalności przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyka, [w:] Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), Poltext, Warszawa 1999, s. 62-66.
 5. 5) Kasiewicz S., Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania procesowego, [w:] Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W. (red.), Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 59-60.
 6. 6) Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001, s. IX-X.
 7. 7) Klein N., No logo. No space, no choice, no jobs, Świat Literacki, Izabelin 2004, s. 215, 39, 41-42.
 8. 8) Komorowski J., Wartość przedsiębiorstwa a nowy ład gospodarczy w Polsce, [w:] O nowy ład gospodarczy w Polsce, Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 429.
 9. 9) Kożuch B., Nauka o organizacji, CeDeWu.pl, Warszawa 2008, s. 106.
 10. 10) Marcinkowska M., Materialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.)., Difin, Warszawa 2006, s. 201-208.
 11. 11) Misztal B., Nasze nieobliczalne czasy, „Rzeczpospolita", 25-26 lipca 2009, s. A24-A25.
 12. 12) Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 13. 13) Osiński J., Nauka o państwie wobec współczesnego kryzysu finansowego, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Osiński J., Sztaba S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 14. 14) Sławiński A., Przyczyny globalnego kryzysu bankowego i Samojlik B., Kryzys finansowy: źródła, skutki, kierunki naprawy, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych, Osiński J., Sztaba S. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 15. 15) Smith A., Teoria uczuć moralnych (1759), PWN, Warszawa 1989, s. 121, 351, 336.
 16. 16) Stacewicz J., W kierunku metaekonomii, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s. 45, 13.
 17. 17) Suszyński C., Przedsiębiorstwo jako przedmiot poznania, [w:] Przedsiębiorstwo, wartość, zarządzanie, Suszyński C. (red.), PWE, Warszawa 2007, s. 23.
 18. 18) Szulczewski G., Etyka wobec współczesnego kryzysu ekonomicznego, [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu ekonomicznego, Osiński J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 96-97.
 19. 19) Szymański W., Czy globalizacja musi być irracjonalna?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 142.
 20. 20) Szulczewski G., Wolność - odpowiedzialność. Rozerwany łańcuch w dobie turbokapitalizmu, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, Osiński J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 21.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu