BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Struktury procesowe i zadaniowe : analiza porównawcza
Process and Task Structures : Comparative Analysis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 52, s. 404-412, bibliogr. 20 poz.
Issue title
Podejście procesowe w organizacjach
Keyword
Struktura organizacyjna, Typy struktur organizacyjnych, Analiza porównawcza
Organisational structure, Types of organisational structures, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest porównanie struktur procesowych i zadaniowych, wskazanie ich wspólnych elementów, podstawowych podobieństw i różnic oraz wzajemnych relacji. Autor stawia tezę, że ze względu na wspólne elementy i podobieństwo występowanie w organizacji struktury procesowej (lub jej elementów) sprzyja wdrażaniu i rozwojowi struktury zadaniowej (projektowej). W kolejnych punktach opracowania przybliżono definicje oraz ujęcia struktur procesowych i zadaniowych, wskazano ich podstawowe podobieństwa i różnice oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. Artykuł jest oparty na studiach krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wynikach badań ankietowych i studiach przypadku przeprowadzonych przez autora w latach 2006-2008. (fragment tekstu)

Process and task structures became more and more popular both in theory and practice of management. There are many various approaches and definitions in the literature, which present process and task structures like very similar or totally different organizational solutions. The goal of the article is to present comparative analysis of those types of structures. Many similarities and common elements as well as differences were shown in the study. Due to the temporary nature of task structures they are seen as more complex and complicated. The article is based on literature study and the results of author's own questionnaire findings and case studies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1984.
 3. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOiK, Toruń 2003.
 4. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 5. Kerzner H., Project Management. A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons Inc., Hoboken 2006.
 6. Koźmiński A.K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 7. Krzos G., Business Process Reengineering a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2006.
 8. Manganelli R.L., Klein M.M., Reengineering, PWE, Warszawa 1998.
 9. Nonaka I., A dynamie theory of organizational knowledge creation, „Organization Science”, February 1994.
 10. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 11. Pawlak M., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 12. Piotrowicz A., Wyzwania organizacyjne stojące przed podmiotami gospodarczymi w obliczu globalnej konkurencji, [w:] T. Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 13. Robbins S.P., Organization Theory. Structure, Design and Applications, Prentice Hall, Englewood Cliffs 1990.
 14. Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 15. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać „białymi plamami” w strukturze organizacyjnej?, PWE, Warszawa 2000.
 16. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Management, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs 1986.
 17. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1997.
 18. Trocki M., Grucza B., Ogonek K., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 19. Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 20. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu