BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska)
Title
Nauczanie w szkole wyższej i jego jakość
The Academic Services in Higher Education and Its Quality
Source
Problemy Jakości, 2010, nr 2, s. 33-37, rys., bibliogr. 22 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Model oceny jakości, Jakość usług, Ocena jakości usług, Rynek usług edukacyjnych, Nauczanie
Higher education, Quality assessment model, Quality of services, Service quality assessment, Education services market, Teaching
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono jakość nauczania na poziomie szkoły wyższej. Podano różne interpretacjie oraz definicje usługi edukacyjnej. Opisano jej elementy składowe oraz wpływ na rozwój jednostek edukacyjnych.

The market of academic services has been transformed many times lately as far as subjective and objective structures are concerned. This development is also related to higher schools operating in Poland. The following article deals with the comparision of different interpretations and definitions of the academic service quality. It also tackles its significant influence on the individuals' development. Furtehrmore, the influence of components distingushing the educational service quality in achieving complex aims of higher schools has been noticed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Nowaczyk-Jankiewicz W., Kłos Z.: Promocja usług edukacyjnych, Problemy Jakości 3/2006.
 2. Ekiert-Grabowska D., Eisner D.: Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, Antologia IV, Wydawnictwo Finansowane z Funduszy PHARE Unii Europejskiej-Program TERM.
 3. Maciąg J.: Wzorzec jakości usługi edukacyjnej, Problemy Jakości 2/2005.
 4. Lisiecka K. (red. nauk.): Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001.
 5. Fabian A.: Marketing szkoły wyższej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 6. Światowa deklaracja UNESCO: Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania, tłumaczenie: Jabłecka J., Nauka i Szkolnictwo Wyższe 14/1999.
 7. Łunarski J. (red. nauk.): Zarządzanie jakością dydaktyki w jednostce uczelni wyższej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Zamość 2001.
 8. Buchner-Jeziorska A., Boczkowski A.: Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Wydawnictwo ZBnSzW 1996.
 9. Kolman R.,Tkaczyk T.: Jakość usług, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1996.
 10. Międzynarodowy Raport OECD Schools and Quality, Paryż 1989, s. 17.
 11. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, J. Delors (red. nauk.), Rabczuk W. (tłumaczenie z francuskiego): Edukacja: jest w niej ukryty skarb, Warszawa: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich 1998.
 12. Dzierzgowska L, Wlazło S.: Mierzenie jakości pracy szkoły. Wydawnictwo finansowane z funduszy programu PHARE UE- program TERM.
 13. Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie, WydawnictwoPWE, Warszawa 1997.
 14. Lisiecka K.: O potrzebie zapewniania i oceny jakości usług edukacyjnych, Problemy Jakości 2/2000.
 15. Skrzypek E. (red. nauk.): Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2004, tom 2.
 16. Clewes D.: A Student-centered Conceptual Model of Service Quality in Higher Education, Quality in Higher Education, 9/2003.
 17. Wiśniewska M.: Total Quality Education. Próba definicji i model wdrażania. Problemy Jakości 9/2007.
 18. Grönroos Gh.: A service quality model and its market implications, European Journal of Marketing 18/1984.
 19. Kolman R., Pytko B., Siedlikowski K.: Wpływ jakości usług na wartość firmy, Problemy Jakości 2/2004.
 20. Skrzypek E. (red. nauk.): Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2005,tom 2.
 21. Skrzypek E. (red. nauk.): Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce oparte na wiedzy, tom l, Wydawnictwo UMCS w Lublinie, Lublin 2004.
 22. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo PWN, Warszawa-Poznań 1998.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu