BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Waldemar (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kompetencje jako element wiedzy
Competences as a Building Element of Knowledge
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2010, nr 5, s. 3-11, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Generowanie wiedzy, Tworzenie wiedzy, Interpretacja danych, Kompetencje kierownicze, Kompetencje pracownicze
Knowledge generating, Creating knowledge, Data interpretation, Managerial competencies, Employees competencies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano procesy tworzenia wiedzy i jej roli jako elementu składowego Kompetencji. Szczególną uwagę poświęcono metodyce prawidłowego interpretowania informacji oraz przedstawiono model zintegrowanego oddziaływania czynników wpływających na poziom kompetencji. (abstrakt oryginalny)

The author describes processes of knowledge creation and its role as a building element of competences. Particular attention is paid to the methodology of correct interpretation of information. A model describing an integrated impact of factors affecting the level of competence is also presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Armstrong M., Baron A., Human capital management: achieving added value through people, Kogan Page Limited, London 2007.
 2. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 3. Gableta M., Uwarunkowania i możliwości wzrostu wiedzy spersonalizowanej w organizacji, [w:] Kupczyki, (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2009.
 4. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 5. Hopej M., Moszkowicz M., Skalik J. (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 6. Ichijo K., Nonaka l., Knowledge creation and management: new challenges for managers, Oxford University Press 2007.
 7. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 8. Kopertyńska W., Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 11. Platonoff A. L., Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009.
 12. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
 13. Walczak W., Wiedza w procesach zarządzania, Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie 2/2009, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 14. Walczak W., Wiedza źródłem budowania przewag konkurencyjnych współczesnego przedsiębiorstwa, [w:] Okoń-Horodyńska E., Wisła R. (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
 15. Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu