BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lewandowski Remigiusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Dywidenda na polskim rynku giełdowym
Source
Przegląd Organizacji, 2010, nr 6, s. 35-39, tab., wykr.
Keyword
Rynki giełdowe, Dywidenda, Giełda papierów wartościowych
Stock markets, Dividend, Stock market
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Artykuł obejmuje analizę wypłat dywidendy przez krajowe spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza wypłat dywidendy na GPW odnosi się do powszechności wypłat dywidendy, a także wartości dywidendy, wskaźnika stopy dywidendy oraz wskaźnika wypłaty dywidendy. Analiza wykazała, że udział polskich spółek giełdowych wypłacających dywidendę pozostaje istotnie niższy od średniego poziomu w Europie. Do czasu kryzysu gospodarczego rola dywidend na GPW wzrastała pod względem wartości wypłat. Kryzys gospodarczy ograniczył łączną wartość dywidend wypłaconych w 2009 r. (za 2008 r.) oraz liczbę spółek przeznaczających część zysku na wypłat dywidend. Niemniej jednak spółki, które w 2009 r. wypłaciły dywidendę, przeznaczyły na nią relatywnie (w odniesieniu do zysku) większą część zysku niż firmy wypłacające dywidendę w roku poprzednim (w 2008 r. za rok 2007). Może to potwierdzać, że spółki wykorzystują funkcję lojalnościową dywidendy. (abstrakt oryginalny)

The article covers an analysis of dividend payments by domestic companies quoted on the Polish Stock Ex-change. The analysis of dividend payments on the Polish Stock Exchange refers to commonness of dividend payments as well as value of dividends, dividend yield and dividend payout ratio. The analysis shows that the share of Polish stock companies which pay dividends is substantially smaller than the average level in Europe. Until the economic crisis the role of dividends on the Polish Stock Exchange was increasing in terms of the value of paid dividends. The economic crisis has limited both the value of dividends paid in 2009 (for the year 2008) and the number of companies that allocated a part of their profits to dividend payments. Nonetheless, companies that paid dividends in 2009 allocated to dividends a relatively (in relation to profit) greater part of their profits than firms that paid dividends in the previous year (in 2008, for the year 2007). It may con-firm that companies take advantage of a loyalty function of dividends. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. F. BANCEL, N. BHATTACHARYA, U. MITTOO, Cross-Country Determinants of Payout Policy: European Firms, w: H.K. BAKER (ed.), Dividends and Dividend Policy, Kolb Series in Finance, Wiley, Hoboken, NJ 2009, s. 75.
  2. D. DZIAWGO, Relacje inwestorskie w funkcjonowaniu spółek giełdowych, w: D. ZARZECKI (red.), Zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości, t. 2, "Zeszyty Naukowe" nr 455, "Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw" nr 50, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  3. D. DZIAWGO, Rynek finansowy. Istota - instrumenty - funkcjonowanie, SKwP, Finans-Serwis, Warszawa 2007, s. 252-253.
  4. A. SZABLEWSKI, Zwrot gotówki do właścicieli: polityka dywidendy i wykupu własnych akcji, w: A. SZABLEWSKI, K. PNIEWSKI, B. BARTOSZEWICZ, Value Based Management: koncepcje, narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, s. 421.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu