BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Title
Turbulentne otoczenie, jako wyzwanie dla działu HR współczesnej organizacji
Turbulent Environment as a Challenge for Human Resources Department of Today's Organization
Source
Nauka i Gospodarka, 2010, nr 4 (7), s. 30-36, wykr., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek pracy, Otoczenie organizacji, Dział personalny, Kapitał ludzki, Lojalność pracowników, Kwalifikacje pracowników
Labour market, Organisation environment, Human resources department, Human capital, Employee loyalty, Qualifying employees
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współczesne otoczenie organizacji określane jest jako burzliwe oraz nieprzewidywalne. Dział personalny powinien być elastyczny, to znaczy szybko reagujący na zmiany, jakie zachodzą w otoczeniu. Celem artykułu jest prezentacja i analiza wyzwań, przed którymi stoi obecnie dział personalny w wyniku oddziaływania czynników burzliwego otoczenia organizacji. Na podstawie przeprowadzonej analizy dostępnych publikacji z literatury przedmiotu zaproponowano zestaw sześciu aktualnych problemów - najważniejszych zdaniem autora wyzwań, którym musi stawiać czoła menedżer odpowiedzialny za realizację funkcji personalnej we współczesnym przedsiębiorstwie. W wyniku tak określonego celu, w opracowaniu wskazano na zmiany w strukturze zatrudnienia, problem wielokulturowości organizacji, znaczenie technologii informacyjnych, zmiany w podejściu do kapitału ludzkiego oraz charakterystyki współczesnego miejsca pracy oraz pracownika, takie jak: nowoczesne formy zatrudnienia, wzrost poziomu wykształcenia pracowników czy mniejsza lojalność wobec pracodawcy. W artykule wskazano także na problem niedostosowania kompetencji absolwentów polskich uczelni w stosunku do aktualnych wymagań pracodawców. Podjęte zagadnienie wydaje się aktualne i kluczowe ze względu na skalę, jak i dynamikę zachodzących zmian zarówno na poziomie mikro, jak i makroekonomicznym. (abstrakt oryginalny)

Current organization's environment is considered as violent and unpredictable. Among the most important determinants that have influenced organizations during the last decade there should be undoubtedly indicated globalization, information revolution and increasing importance of the human capital and knowledge. The article is based both on literature study and author's reflections. The aim of this paper is to define potential challenges that human resources department is facing nowadays as a result of turbulent environment. Six challenges that all professionals responsible for human resources should bear in mind have been indicated: job market, cultural changes, information technology, human capital approach, education of employees and finally loyalty to organization. The conclusion of this paper is that human resources department should change itself and adapt accordingly to environment changes. Problems seem to be important and need to be still investigated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 2. Drucker P., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Warszawa 1995.
 3. Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004.
 4. Jasiński Z., Pracownik w nowych warunkach techniczno-technologicznych przedsiębiorstwa, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, (red.) A. Potocki, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 5. Kabaj M., Rozwój i wykorzystanie zasobów pracy, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, (red.) A. Kukliński, KBN, Warszawa 2001.
 6. Kelly K., Nowe reguły nowej gospodarki, WIG-Press, Warszawa 2001.
 7. Kenrick T.D., Neuberg L.S., Cialdini B.R., Psychologia społeczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 8. Kryńska E., Globalizacja a rynek pracy, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, (red.) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Mayo A., The human value of the enterprise, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 10. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 11. Orczyk J., Pojęcie "praca" i znaczenie pracy w życiu człowieka, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, (red.) Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 12. Penc J., Strategie Zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2002.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich-Wydawnictwo, Wrocław 1996.
 14. Szkoły wyższe i ich finanse w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
 15. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 16. Wyzwania HR w 2010 roku, Raport portalu Pracuj.pl na podstawie badań Interaktywnego Instytutu Badań Rynkowych, Warszawa 2009, www.hrweb.pl/wyzwania-hr-w-2010-roku/, [10.06.2010].
Cited by
Show
ISSN
2080-1092
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu