BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Aldona (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Fundacja jako organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne działania na rzecz osób niepełnosprawnych
A Foundation as a Non-Governmental Organisation Fulfilling Public Tasks Supporting the Disabled
Source
Samorząd Terytorialny, 2010, nr 7-8, s. 151-160, przypisy
Keyword
Fundacje, Organizacje pozarządowe, Osoby niepełnosprawne
Foundation, Non-governmental organisation, Disabled people
Note
streszcz., summ.
Abstract
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych należą do katalogu zadań publicznych, których realizacja została powierzona samorządom gminnemu, powiatowemu i województwa. Istnieje potrzeba ciągłych starań o coraz pełniejszą integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Niewątpliwie zadanie publiczne w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym nie może być właściwie zrealizowane bez współpracy z organizacjami – samorządowymi pozarządowymi, których przykładem są fundacje. Artykuł przybliża problematykę powierzania tego szczególnego zadania organizacji pozarządowej jaką jest fundacja. (abstrakt oryginalny)

Activities supporting the disabled are included in the list of public tasks, the fulfilment of which was entrusted to municipal, county and voivodship self-governments. There is a need for continuous efforts to increasingly fully integrate the disabled with society. Doubtless, public tasks of aid to the disabled cannot be correctly fulfilled without the cooperation of non-governmental organisations, examples of which are foundations. The author describes the issues of entrusting this particular task to a non-governmental organisation, namely a foundation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. H. Cioch, Fundacje w ujęciu prawa polskiego, Lublin 1995, s. 15.
  2. H. Cioch, Glosa do postanowienia SN z dnia 20 stycznia 1998 r., I CKN 417/97, "Rejent" 1999/12, s. 113.
  3. B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, Kraków 2005, s. 42.
  4. L. Stecki, Fundacja, cz. I, Toruń 1996, s. 178.
  5. www.caritas.pl
  6. www.gmina.tarnow.pl
  7. www.pozytek.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
0867-4973
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu