BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołębiowski Bogusław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wpływ kryzysu gospodarczego na pozycje strategiczne przedsiębiorstw z sektora obsługi rolnictwa
The Impact of Economic Crisis on the Strategic Position of Companies Operating in the Agricultural Service Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 100, s. 41-49, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Strategia przedsiębiorstwa, Badania naukowe
Economic crisis, Business strength, Corporation strategies, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem badawczym niniejszego artykułu jest określenie pozycji strategicznej przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, w ujęciu dynamicznym, pozwalającym na zilustrowanie zmian pozycji badanych przedsiębiorstw w czasie, oraz próba wyłonienia zmiennych, które głównie decydują o zmianie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa w dobie kryzysu. Badane przedsiębiorstwa, zróżnicowane pod względem właścicielskim, funkcjonują na terenie Polski w sektorze obsługi rolnictwa, a ich główną działalnością jest handel zbożami, rzepakiem i obsługa rolnictwa w środki do produkcji rolnej (materiał siewny, nawozy mineralne, środki ochrony roślin, pasze itp.). (fragment tekstu)

The purpose of the research is to define the strategic position of domestic and foreign enterprises from the dynamic perspective in order to illustrate the changes in position of the examined companies over time and to make an attempt to identity variables which mainly determine the change in the strategic position of companies in the sector of agricultural services in the time of crisis. Source data have been processed on the basis the SPACE method. The respondents are the managers of the examined companies. The research took place in February 2008, February and December 2009. The change in the strategic position in the sector of agricultural services in the time of crisis depends first of all on the management in the last phase of economic growth of impact of force of the variable force known as leverage. Whereas, the development of a better strategic position in crisis is particularly connected with the effective management of key variables shaping the financial strength of companies, together with the efficient use of variables such as strategic resources and potential, accompanied by productivity growth, will improve or maintain the financial stability. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bagieński S., Organizacja przedsiębiorstwa rolniczego istotnym czynnikiem warunkującym efektywność jego gospodarowania, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2004, seria B, Nr 54.
  2. Gołębiowski B., Pozycja strategiczna firm prowadzących działalność na obszarach wiejskich regionu szczecińskiego, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2004, seria B, Nr 54.
  3. Gołębiowski B., Pozycja strategiczna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych funkcjonujących w sektorze obsługi rolnictwa, "Roczniki Naukowe SERiA", 2009, t. XI, Nr 1.
  4. Krupski R., Metody planowania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody, R. Krupski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  5. Matysik R., Wiedza o otoczeniu konkurencyjnym jako czynnik stymulujący działalność przedsiębiorstwa, "Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN", Bydgoszcz 2005, seria B, Nr 58.
  6. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
  7. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P, Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu