BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skulski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Integracja ekonomiczna szansą rozwoju krajów trzeciego świata w globalnej gospodarce
Integration as a Development Chance for the Third World Countries in the Global Economy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia (1), 2009, nr 64, s. 173-183, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Stosunki międzynarodowe
Keyword
Globalizacja gospodarki, Integracja gospodarcza, Współpraca międzynarodowa, Kraje rozwijające się
Economic globalization, Economic integration, International cooperation, Developing countries
Note
summ.
Country
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstract
Lata 90. XX w. zapoczątkowały nowy okres w procesach integracji gospodarczej krajów rozwijających się, zarówno w Ameryce Łacińskiej, jak i w Azji Południowo-Wschodniej oraz w Afryce. W Ameryce Łacińskiej wyrazem takiego stanu rzeczy stała się intensyfikacja współpracy gospodarczej, rewitalizacja istniejących ugrupowań gospodarczych oraz zawarcie nowych porozumień. W Azji Południowo-Wschodniej zmienił się charakter ASEAN, a nadrzędnym celem stało się wzmocnienie współpracy gospodarczej, co w konsekwencji doprowadziło do zwiększenia konkurencyjności regionu na arenie międzynarodowej. Natomiast procesy integracji gospodarczej inicjowane w Afryce zmierzają do zwiększenia siły politycznej położonych tam krajów na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie, zwiększenia ich udziału w międzynarodowym podziale pracy i w efekcie pobudzenia rozwoju gospodarczego. Jednak dotychczas podejmowane na Czarnym Kontynencie działania nie przynoszą wymiernych efektów ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)

The 1990 initiated a new period in economic integration processes of developing countries, both in Latin America and in south-eastern Asia and Africa. In Latin America the expression of changes was an intensification of economic cooperation, revitalization of existing economic groups and creating new ones. In south-eastern Asia the character of ASEAN changed, and increasing economic cooperation became a top priority, which resulted in increasing the region's international competitiveness. On the other hand, processes of economic integration initiated in Africa aim at increasing the international political power of African countries, i.e. strengthening their participation in international labour division, and, as a result, enhancing economic development. However, activities that have been so far undertaken in the Dark Continent do not bring the expected economic effects. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Assessing Regional Integration in Africa, Economic Commission for Africa, Addis Ababa 2004.
 2. Bach D., Regionalizm, integracja i transnarodowa regionalizacja w Afryce, [w:] K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, E. Stadtmüller (red.), Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 3. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, PWE, Warszawa 2003.
 4. Deska D., Instytucjonalizacja regionalizmu afrykańskiego od OJA do Unii Afrykańskiej, [w:] J.J. Milewski, W. Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 5. Drelich-Skulska B. (red.), Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, AE, Wrocław 2007.
 6. Górzny P., Unia Afrykańska - marzenie o zjednoczonej Afryce, "Stosunki Międzynarodowe" 2005, nr 1-2.
 7. He D.B., East Asian ideas of regionalism: A normative critique, "Australian Journal of International Affairs" 2004, Vol. 58(1).
 8. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 9. Munakata N., Regionalization and Regionalism: The Process of Mutual Interaction, RIETI Discussion Paper Series 04-E-006, Tokyo 2006.
 10. Nawrot K. A., Integracja regionalna z perspektywy Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej, [w:] M.F. Gawrycki (red.), Ameryka Łacińska w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 11. Ndiaye B., Od Organizacji Jedności Afrykańskiej do Unii Afrykańskiej, [w:] A. Żukowski (red.), Z problemów społeczno-politycznych Afryki Subsaharyjskiej, t. 1, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2004.
 12. Overview of COMESA, www.comesa.int (pobrano 30.12.2008).
 13. Oziewicz E. (red.), Procesy integracyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 14. Rymarczyk J., Wróblewski M. (red.), Pozaeuropejskie ugrupowania integracyjne, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2006.
 15. Sołdaczuk J., Kamecki Z., Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Teoria i polityka, PWE, Warszawa 1987.
 16. Sołdaczuk J., Misala J., Historia handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2001.
 17. www.apec.org.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5977
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu