BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczudlińska-Kanoś Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Marketing polityczny w polskim samorządzie regionalnym
Political Marketing in Polish Regional Government
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2009, nr 3, s. 105-119, tab., bibliogr. 41 poz.
Keyword
Marketing polityczny, Polityka, Region, Badania ankietowe
Political marketing, Politics, Region, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pojmowanie marketingu politycznego jako ogółu czynności, technik, metod i środków, które ułatwiają, a czasem umożliwiaj ą podmiotom politycznym osiągnięcie sukcesu wyborczego, sprawia, iż stanowi on nieodzowną część polityki, a rola, jaką odgrywa, pomaga w zdobywaniu i utrzymywaniu władzy. W związku z tym, że każde kolejne wybory świadczą o permanentnym rozwoju marketingu politycznego, stał się on punktem wyjścia do rozważań przedstawionych w niniejszym artykule. Odniesienie się do kwestii regionalnych wynikało natomiast z potrzeby przedstawienia specyfiki tego zjawiska w działaniach samorządowców w regionach, które funkcjonują i prężnie rozwijają się w Polsce już ponad dekadę. Celem artykułu było znalezienie odpowiedzi na pytanie: czy marketing polityczny, prowadzony na szczeblu regionu, różni się od działań promocyjno-reklamowych kandydatów ubiegających się o mandaty w wyborach ogólnokrajowych lub samorządowych na poziomie lokalnym? Przedstawione poniżej rozważania i wyciągnięte z nich wnioski zostały oparte na badaniach własnych, które przeprowadzono wśród radnych sejmików województw kadencji 2006-2010. W badaniach zastosowano metodę ankietową, narzędziem natomiast był kwestionariusz ankiety. Analiza wyników, przeprowadzona między innymi za pomocą programu Statistica 7, umożliwiła określenie stopnia profesjonalizacji współczesnego marketingu politycznego w regionach oraz pokazała przyczyny jego odmienności. (abstrakt oryginalny)

In general, political marketing is a collection of activities, techniques, methods and means that at least facilitate and at most make possible electoral success on the part of political entities. At present political marketing represents an indispensable part of politics, since only with its help do candidates have a chance of gaining and then holding on to power. After every election we can observe yet-greater competition. Political entities apply different and more elaborate methods and techniques which are aimed at increasing chances of electoral success. During the last ten years in Poland (since the new voivodships were established), it has been possible to observe the professionalisation of marketing operations, particularly at municipal elections and especially at those on the regional level. In this article distinctions are therefore drawn between regional political marketing operations and those at either nationwide or local levels. The findings are based on investigations conducted by means of questionnaires distributed among the councillors serving on the voivodship regional assemblies (sejmiki) for the 2006-2010 term of office. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. American Marketing Definitions Committee on Terms, 1960, Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms, Chicago: American Marketing Association.
 2. Balcerowska A., 1999, "Regiony w europejskiej przestrzeni prawnej", Samorząd Terytorialny, nr 7-8.
 3. Banasik A., 2002, Jak uwodzą politycy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 4. Barwell С., 1965, "The Marketing Concept", w: A. Wilson (red.), The Marketing of Industrial Products, London: Hutchinson.
 5. Bourne A.K., 2007, "Regionalna Europa", w: M. Cini (red.), Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Branka M., Kumorek B., Łuczak-Kumorek E., 2003, Słownik samorządu terytorialnego, Zielona Góra: Zachodnie Centrum Organizacji.
 7. Chojnicki Z., Czyż T., 1993, "Region i regionalizacja w geografii", w: K. Handke (red.), Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Badawczy.
 8. Daňo F., Hanuláková E., Vokounoŕ D., 2003, "Marketing jako instrument polityki komunalnej", Marketing i Rynek, nr 10.
 9. Encyklopedia powszechna PWN, t. 3, 1985, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 10. Europejska Karta Samorządu Regionalnego.
 11. Gorzelak G., 2003, "Bieda i zamożność regionów. Założenia, hipotezy, przykłady", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1.
 12. Hanuláková E., Daňo F., 2004, "Parki przemysłowe a marketing regionalny", Marketing i Rynek", nr 9.
 13. Hrbek R., Weyland S., 2008, Betrifft: Das Europa der Regionen. Fakten, Probleme, Perspektiven, München: Beck.
 14. Jabłoński A.W., Sobkowiak L. (red.), 2002, Marketing polityczny w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 15. Jeżewski J., 2002, "Podstawowe założenia ustroju województwa", w: A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Wrocław: Kolonia Limited.
 16. Kamler M. (red.), 2000, Europa. Regiony i państwa historyczne, Leksykon PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Korenik S., 2007, "Rozwój ekonomiczny na przykładzie Dolnego Śląska", prace naukowe AE w Krakowie, monografie i opracowania nr 131, w: J. Chądzyński, A. Nowakowska, Z. Przygodzki, Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 18. Kosiedowski W. (red.), 2005, Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Dom Organizatora TNOiK.
 19. Kotler P., 1972, "A Generic Concept of Marketing", Journal of Marketing, t. 36, nr 72.
 20. Kulesza M., 2000, "Rozwój regionalny. Zagadnienia instytucjonalne", Samorząd Terytorialny, nr 10.
 21. Leoński Z., 1999, Samorząd terytorialny RP, Warszawa: C.H. Beck.
 22. Lisiński M. (red.), 2007, Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, Dąbrowa Górnicza: Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 23. McCarthy J., 1960, Basic Marketing: A Managerial Approach, Homewood: R.D. Irwin.
 24. Miernik R., 2006, "Kampanie prezydenckie w Polsce, nowa jakość, czy sprawdzone wzorce?", Marketing Polityczny, nr 3.
 25. Piasecki A.K., 2007, "Czy wójtowi potrzebny jest marketing polityczny? Teoria i praktyka zastosowania marketingu przez liderów lokalnych wspólnot", w: P. Pawełczyk, Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji, Poznań: Wyd. INPiD UAM.
 26. Piekara A. (red.), 2003, "Cele i skuteczność reformy administracji publicznej w RP w latach 1999-2001", w: A. Piekara (red.), Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, Warszawa.
 27. Pietrzyk I., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 28. Przemyślańska J., 2008, Polityka regionalna UE, http://www.psz.pl/content/view/13566, 21.09.2008.
 29. Strategiczne wyzwania dla polityki rozwoju regionalnego Polski, praca zbiorowa, 1996, Kraków: Wydawnictwo Friedrich Ebert-Stiftung.
 30. Szromnik A., 1996, "Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą", Samorząd Terytorialny, nr 3.
 31. Sztabiński P.B., Sztabiński R, 1997, "Przywiązanie do miejsca zamieszkania jako wymiar polskiego tradycjonalizmu", w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego lądu, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 32. Sztucki T., 1998, Encyklopedia marketingu, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 33. Tomaszewski K., 2007, Regiony w procesie integracji europejskiej, Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 34. Trzcielińska-Polus A., Curyło B., 2008, "Polityka regionalna jako determinanta polityki lokalnej", w: E. Ganowicz, L. Rubisz, Polityka lokalna. Właściwości, determinanty, podmioty, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 35. Ulicka G., 1996, "Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych", w: T. Klementowicz (red.), Trudna sztuka polityki. Szansę. Ryzyko. Błąd, Warszawa: Studia Politologiczne Uniwersytetu Warszawskiego.
 36. Ustawa z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 603).
 37. Ustawa o samorządzie województwa z 5 czerwca 1998 r. (Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 576).
 38. Wiszniowski R., 1998, "Marketing polityczny. Koncepcje teoretyczne i praktyka", w: A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, t. 2, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 39. Wiszniowski R., 2002, Marketing wyborczy, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 40. Władza lokalna to też władza, wywiad prezydenta Lecha Wałęsy dla Wirtualnej Polski, http://wybory2006.wp.pl/kat,59954,wid,8578610,wiadomosc.html?ticaid= 16bd8.
 41. Woś B., 2005, Rozwój regionów i polityka regionalna w Unii Europejskiej oraz w Polsce, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu