BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Ireneusz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rozprawa jako instytucja służąca wyjaśnieniu wątpliwości dowodowych w podatkowym postępowaniu odwoławczym
Hearing as an Institution Aimed at Clarifying Evidentiary Doubts in Appeal Tax Proceedings
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 261-270, bibliogr. 31 poz.
Keyword
Ordynacja podatkowa, Prawo, Postępowanie sądowe
Tax Code, Law, Legal proceedings
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzenie do ordynacji podatkowej instytucji rozprawy należy ocenić pozytywnie. Jednakże w postępowaniu podatkowym rozprawa mająca podstawowe znaczenie dla realizacji dochodzenia prawdy obiektywnej może być wykorzystana jedynie do przeprowadzenia dowodów o charakterze uzupełniającym. Zastosowanie jej w szerszym zakresie niż wynika to z art. 229 i 233 § 2 ordynacji podatkowej będzie sprzeczne z zasadą dwuinstancyjności postępowania, co w istotny sposób zmniejsza jej szansę na efektywne stosowanie w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The introduction into the General Tax Act of the institution of a hearing must be assessed positively. However, in tax proceedings, the hearing, essential for fulfilling the investigation of objective truth duty, may be used only to conduct evidence supplementary in character. Its application exceeding the limits set in Arts. 229 and 233 § 2 of the General Tax Act, would be contrary to the principle of two-instance tax proceedings, which significantly reduces its potential for effective practical application. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Adamiak B., Czy rozprawa uprości postępowanie odwoławcze? Jurysdykcja Podatkowa 2007, nr 1.
 2. Adamiak B., Odwołanie w polskim systemie postępowania administracyjnego. Acta Universitatis Wratislaviensis 1980, nr 503.
 3. Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2009. ISBN 978-83-7620-191-7.
 4. Biegalski A., Rozprawa w postępowaniu podatkowym - przebieg i konsekwencje. Prawo i Podatki 2007, nr 1.
 5. Brzeziński B., Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. w: Przedpierwszym czytaniem projektów ustaw [on-line]. Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2006 [Dostęp 12.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://parl.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/ 0/87DA9D44CCEE40D3C125724500349923/$file/O2006.pdf
 6. Brzeziński B., Nykiel W., Ekspertyza prawna w postępowaniu w sprawach podatkowych. Przegląd Podatkowy 2002, nr 1.
 7. Brzeziński B. i in., Komentarz do Ordynacji podatkowej: praca zbiorowa. Gdańsk: Wydaw. ODDK, 2006. ISBN 83-7285-076-3.
 8. Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2002. ISBN 837-284-389-9.
 9. Chróścielewski W., Nykiel W., Postępowanie podatkowe w świetle Ordynacji podatkowej. Warszawa: Wydaw. C. H. Beck, 2000. ISBN 83-7110-335-2.
 10. Dańczak P., Rozprawa administracyjna w toku postępowania podatkowego. Przegląd Podatkowy 2007, nr 6.
 11. Dawidowicz W., Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1962.
 12. Iserzon E., Starościak J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz teksty, wzory i formularze. Warszawa: Wydaw. Prawnicze, 1970.
 13. Łaszczyca G., Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wydaw. Wolters Kluwer Business, 2008. ISBN 978-83-7526-596-5.
 14. Łaszczyca G, Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego. Kraków: Wydaw. Kantor Zakamycze, 2005. ISBN 83-7444-146-1.
 15. Mincer M., Uznanie administracyjne. Toruń: Wydaw. TNOiK "Dom Organizatora", 1983. Presnarowicz S., Rozprawa w postępowaniu podatkowym. W: Etel L. (red. nauk.), Ordynacja podatkowa w praktyce, materiały konferencyjne. Białystok: Wydaw. Temida 2, 2007. ISBN 978-83-89620-32-2.
 16. Sawuła R., Rozprawa w postępowaniu podatkowym - uwagi na tle nowelizacji Ordynacji podatkowej. Casus 2007, nr 42.
 17. Strzelec D., Eliminowanie nieprawidłowości proceduralnych przez organ odwoławczy, a zasada dwuinstancyjności postępowania. Monitor Podatkowy 2008, nr 5.
 18. Strzelec D., Jaki jest zakres czynności dowodowych w postępowaniu odwoławczym. Prawo i Podatki 2006, nr 12.
 19. Strzelec D., Rozprawa jako sposób wyjaśnienia okoliczności sprawy w podatkowym postępowaniu odwoławczym. Monitor Podatkowy 2007, nr 2.
 20. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy. Druk nr 731 z dnia 22 czerwca 2006 [on-line]. Kancelaria Sejmu, Biuro Analiz Sejmowych 2006 postęp 12.12.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://www.senat.gov.pl/k6/dok/sejm/021/731.pdf.
 21. Akty prawne
 22. Dekret z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym. Tekst jedn. Dz. U. 1963, Nr 11, poz. 60 z późn. zm.
 23. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Tekst jedn. Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 24. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jedn. Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.
 25. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o ^mianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Dz. U. 2006, Nr 217, poz. 1590.
 26. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o postępowaniu administracyjnym. Dz. U. 1928, Nr 36, poz. 341.
 27. Orzecznictwo
 28. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 czerwca 1988 r., sygn. akt SA/Lu 151/88, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 1988, nr 2, poz. 138.
 29. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 1998 r., sygn. akt IV SA 2058/97, System Informacji Prawnej "Legalis".
 30. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2000 r., sygn. akt I SA/Ka ' 2466/99, niepubl.
 31. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2002 r., sygn. akt I SA/Ka 2146/00, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 2003, nr 1, poz. 33.
 32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 marca 2004 r., sygn. akt FSK 169/04, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2005, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu