BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk-Grabowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Założenia i realizacja pomocy rządowej dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem
Assumptions and Implementation of Government Aid for Crisis Affected Companies
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 33-40, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw
Enterprises, Economic crisis, Subsidies granted to enteprises
Note
summ.
Abstract
W niniejszym opracowaniu przedstawiono założenia pakietu antykryzysowego, a także wstępną ewaluację jego realizacji. Jednym z kierunków podjętych prac było zebranie opinii dolnośląskich przedsiębiorców oraz pracowników terenowego biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (podmiotu odpowiedzialnego za realizację programu pomocowego w regionie), dotyczących pakietu antykryzysowego. Należy przy tym wskazać, że badania miały charakter rozpoznawczy, grupa respondentów nie stanowi próby reprezentacyjnej dla regionu. W opracowaniu wykorzystano ponadto dane opublikowane w periodykach biznesowych. (fragment tekstu)

The study presents the assumptions and evaluation of the aid programme for the crisis affected companies. The evaluation is based on the survey in the group of 40 companies working in Lower Silesia as well as on the analysis of opinions of the employees of a local office of the Guaranteed Employee Benefit Fund. The conclusions drawn refer both to the substantial evaluation of the assumptions of the programme and the procedure of implementation of actions. The objections are mainly about the lack of adjustment of the assumptions to the entrepreneurs' expectations. Also the way of implementation of the programme raises objections: the necessary information does not reach those interested and the programme qualification criteria are thought to be too tough. The study emphasises that the proper evaluation of the aid programme should be made after its implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Karaś M., Lichtarski J., Kryzysy i ich przezwyciężanie, w: Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, pod red. J. Lichtarskiego, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
  2. Ustawa z dnia l lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, Dz.U. z 7 sierpnia 2009 r.
  3. Wyżnikiewicz B., Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", Nr 1/2009.
  4. www.gus.pl, l grudnia 2009 r.
  5. www.fgsp.gov.pl/UserFiles/File/MPiPS_240809.pdf, 13 listopada 2009 r.
  6. www.gazetaprawna.pl, 12 listopada 2009 r.
  7. www.watsonwyatt.com/scripts, 20 marca 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu